Prop. 189 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram for Stortinget en proposisjon om Reindriftsavtalen 2021/2022, inngått mellom staten og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) 17. februar 2021.

I kapittel 2 gjøres det rede for grunnlaget for forhandlingene om Reindriftsavtalen 2021/2022. Dette omfatter hovedavtalen for reindriften, grunnlaget for reindriftspolitikken og Sametingets innspill til reindriftsforhandlingene.

I kapittel 3 omtales inneværende reindriftsavtale. Kapittel 4 gjelder gjennomføringen av forhandlingene, kravet fra Norske reindriftsamers landsforbund og statens tilbud.

Kapittel 5 gjør rede for utviklingen i reindriften, og totalregnskapet for reindriften for 2019. Kapittel 6 går nærmere inn på enkelte viktige og aktuelle politikkområder, og kapittel 7 omtaler hovedtrekkene i Reindriftsavtalen 2021/2022. Kapittel 8 inneholder forslag til endringer i statsbudsjettet for 2021.

Reindriftsavtalen 2021/2022, sluttprotokoll fra forhandlingene, fordeling av rammen og vedtatt mandat for beredskapsutvalgene i reindriften ligger som vedlegg til proposisjonen.

Reindriftsavtalen 2021/2022 gjelder bevilgninger over statsbudsjettet kapittel 1151 for budsjettåret 2022, og omdisponeringer mellom poster i 2021. Landbruks- og matdepartementet ber om fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til Reindriftsavtalen 2021/2022 som er knyttet til bevilgninger i 2022.

Forslag som gjelder statsbudsjettet 2022 legges fram for Stortinget gjennom Prop. 1 S (2021–2022) for Landbruks- og matdepartementet.

Til forsiden