Prop. 189 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022)

I

I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til utviklings- og investeringstiltak, økes med

6 393 000

fra kr 42 400 000 til kr 48 793 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

5 655 000

fra kr 95 800 000 til kr 90 145 000

79

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

738 000

fra kr 4 000 000 til kr 3 262 000

II

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den foreslåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2022.

Til dokumentets forside