Prop. 189 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022)

Til innholdsfortegnelse

2 Fordeling av rammen for Reindriftsavtalen 2021/2022

Tabell 2.1 Kapittel 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen (mill. kroner)

Post

Benevnelse

Reindriftsavtalen 2020/2021

Reindriftsavtalen 2021/2022

Endring

51

Reindriftens utviklingsfond

42,40

55,50

13,10

72

Organisasjonstilskudd

7,30

7,30

-

75

Direkte tilskudd

95,80

97,70

1,90

79

Velferdsordninger

4,00

4,00

-

Sum

149,50

164,50

15,00

Tabell 2.2 Post 51 Utviklings- og investeringstiltak (mill. kroner)

Ordning

Reindriftsavtalen 2020/2021

Reindriftsavtalen 2021/2022

Konfliktforebyggende tiltak

1,50

1,50

Utviklingsprogrammet

8,20

8,20

Fagbrevordningen

3,00

3,50

Markedstiltak

5,00

5,00

Pramming

4,50

5,50

Lærings- og omsorgsbaserte tjenester

3,50

3,00

Oppfølging og kontroll optisk lengdemåling av rein

0,50

0,50

Beredskapsfond

3,00

4,50

Møtegodtgjørelse beredskapsutvalg

0,25

0,25

Frakttilskudd

2,50

2,50

Tilskudd til rapportering av slaktet rein

0,30

0,30

HMS i reindriften

2,00

2,00

Reindriftens arealbrukskart

-

0,50

Tilskudd til utgifter ved fôring og flytting av rein som følge av manglende konvensjon om reinbeite mellom Norge og Sverige

3,20

4,10

Tiltak for å legge til rette for at norsk reindrift har tilgang til sine beiteområder i Sverige

-

2,00

Pilotprosjekt helsetjeneste for rein

-

2,00

Pilotprosjekt for en rådgivningstjeneste i arealsaker

-

3,00

Til disposisjon for RUFs styre

4,95

7,15

Sum

42,40

55,50

Tabell 2.3 Post 75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd (mill. kroner)

Ordning

Reindriftsavtalen 2020/2021

Reindriftsavtalen 2021/2022

Endring

Distriktstilskudd

21,80

24,70

2,9

Produksjonspremie

40,40

41,80

1,4

Kalveslakttilskudd

24,50

23,3

-1,2

Særskilt driftstilskudd til ungdom

2,20

2,20

-

Etableringstilskudd

3,90

3,50

- 0,40

Ektefelle- og samboertilskudd

1,10

1,20

0,1

Særskilt driftstilskudd til kvinner med egen siidaandel

1,90

1,00

-0,90

Sum

95,80

97,70

1,90

Tabell 2.4 Post 79 Velferdsordninger (mill. kroner)

Ordning

Reindriftsavtalen 2020/2021

Reindriftsavtalen 2021/2022

Endring

Tidligpensjon

2,50

2,50

-

Avløsning ved svangerskap/fødsel

1,00

1,00

-

Øvrige velferdsordninger (sykepenger)

0,50

0,50

-

Sum

4,00

4,00

-

Til dokumentets forside