Prop. 189 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022)

Til innholdsfortegnelse

3 Sluttprotokoll fra forhandlingene om Reindriftsavtalen 2021/2022

Staten v/Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) har gjennomført forhandlinger om en reindriftsavtale for 2021/2022.

Fra Norske reindriftsamers la ndsforbund møtte:

Forhandlingsutvalg:

Ellinor Marita Jåma (leder)

Tom Lifjell

Berit Marie Eira

Sakkyndig/rådgiver:

Randi Skum

Leif Anders Somby

Inge Even Danielsen

Asgrim Opdal

Ellen Sara Sparrok

Per Thomas Oskal

Fra staten møtte:

Forhandlingsutvalg:

Viil Søyland (leder)

Morten Floor

Liv Berit Hætta

Sakkyndige/rådgivere:

Tone Seppola (Landbruksdirektoratet)

Lars Ivar Widerøe (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Espen Fjeldstad (Klima- og miljødepartementet)

Observatør:

Lájlá Helene Eira (Sametinget)

Sekretærer:

Gina Grøtte Skarland

Silje Trollstøl

3.1 Reindriftsavtalen 2021/2022

Partene er enige om en reindriftsavtale for 2021/2022, gjeldende fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Avtaleteksten er gjennomgått og undertegnet.

Avtalepartenes hovedprioriteringer i Reindriftsavtalen 2021/2022 er ivaretakelse av reindriftens arealer, kriseberedskap, og tiltak for å legge til rette for norske reindriftsutøvere som ikke kan bruke sine beiteområder i Sverige. Avtalepartene har også styrket de direkte tilskuddene og de frie midlene i Reindriftens utviklingsfond.

3.2 Endringer i Reindriftsavtalen 2020/2021

3.2.1 Bruk av mindreforbruket fra 2020

Under forutsetning av at mindreforbruket i 2020 blir godkjent overført til 2021 er avtalepartene enige om at mindreforbruket på 6,4 mill. kroner fra kapittel 1151 post 75 og 79 overføres post 51. Det settes av midler til tilgjengeliggjøring av merkeregister for næringen og utarbeiding av veiledningsmateriell til bruk i reindriftsnæringen. I tillegg settes det av midler til oppstart av arbeidet med et pilotprosjekt for en rådgivningstjeneste i arealsaker og til tre utredninger som skal gjennomføres i 2021. Det resterende beløpet går inn i Reindriftens utviklingsfond for å styrke fondet.

3.2.1.1 Utvikling av register for reinmerker

I løpet av de kommende årene må fagsystemene i reindriftsforvaltningen oppgraderes. Dette er et langsiktig arbeid, og må gjennomføres som flere prosjekter. Fagsystemer for reindriften skal i all hovedsak finansieres over Landbruks- og matdepartementets budsjett, men det vil også være aktuelt å vurdere andre finansieringskilder. Fagsystemene består av flere komponenter; systemene i forvaltningen der alle grunnlagsdataene ligger, saksbehandlingssystemer, og løsninger for digital samhandling mellom næring og forvaltning.

Det tradisjonelle merket er en viktig del av den samiske reindriften. Alle reinmerker i det samiske reinbeiteområdet skal godkjennes av en nemnd for merkesaker. Søknad om reinmerke skal sendes til statsforvalteren, og godkjente merker skal registreres hos Landbruksdirektoratet.

Merkeregisteret er først og fremst et verktøy for næringen. Det er behov for å utvikle et nytt system som er tilgjengelig og enkelt å bruke for næringen. I en brukervennlig digital innsynsløsning skal det være mulig å sende søknad om reinmerke digitalt, og søke opp reinmerker digitalt. Avtalepartene legger til grunn at det er næringens digitale tilgang til merker som skal delfinansieres over reindriftsavtalen.

Avtalepartene er enige om at det er viktig at reindriftsnæringen deltar i arbeidet med å vurdere hvordan merkeregisteret skal tilgjengeliggjøres for næringen. Prosjektet skal ledes av Landbruksdirektoratet. Avtalepartene oppretter en referansegruppe med fire medlemmer som skal gi innspill og drøfte løsninger med Landbruksdirektoratet.

Det settes av 1,5 mill. kroner i 2021 til utvikling av en ny løsning for tilgjengeliggjøring av merkeregisteret for næringen. Avsetningen skal ikke dekke kostnader til drift eller lønn i Landbruksdirektoratet.

3.2.1.2 Veiledningsmateriell for reindriftsnæringen

Avtalepartene er enige om at det settes av 1,6 mill. kroner i 2021 til å utarbeide veiledningsmateriell som reindriftsutøverne kan benytte i den praktiske driften.

Veiledningsmateriellet utarbeides av NIBIO, og avtalepartene oppnevner en referansegruppe for arbeidet på inntil seks personer. Arbeidet skal overleveres til avtalepartene innen 1. november 2021, med sikte på at veiledningsmateriellet er ferdigstilt og publisert innen 15. desember.

Veiledningsmateriellet skal kunne legges ut både på reindriftsmyndighetenes og Norske reindriftsamers landsforbunds nettsider, og gjøres tilgjengelig for alle.

Det skal utarbeides følgende veiledningsmateriell:

 • Mal for utarbeiding av distriktsplaner.

 • Veileder for distriktenes arbeid med arealsaker, som er praktisk rettet og enkel å bruke.

 • Mal for distriktenes beredskapsplaner, der også intern fordeling av midler inngår.

 • Veiledningsmateriell og kursopplegg for tilleggsfôring, som er basert på reineiernes egen erfaring med tilleggsfôring.

 • Kursopplegg for bruk av droner i reindriften.

Avtalepartene er enige om at det settes av 0,4 mill. kroner til at Norske reindriftsamers landsforbund gjennomfører beredskapsseminarer for næringen, og kurs i tilleggsfôring basert på reineiernes egen erfaring med tilleggsfôring.

3.2.1.3 Oppstart av pilotprosjekt for rådgivningstjeneste i arealsaker

Avtalepartene er i Reindriftsavtalen 2021/2022 enige om å etablere et treårig pilotprosjekt over Reindriftens utviklingsfond for en rådgivningstjeneste i arealsaker. Avtalepartene er enige om å sette av 0,50 mill. kroner til etablering av pilotprosjektet i 2021. Det vises her til Reindriftsavtalen 2021/2022 og styringsgruppens oppgaver i etableringen av rådgivningstjenesten. Avsetningen i 2021 skal dekke reise- og møtegodtgjørelse for styringsgruppen og utlysning av de tre planfaglige stillingene i rådgivningstjenesten. Dersom det er aktuelt å ansette en av de planfaglige rådgiverne i 2021, kan denne avsetningen også benyttes til å dekke lønnskostnader i 2021. Landbruksdirektoratet administrerer avsetningen i 2021.

3.2.1.4 Utredninger

3.2.1.4.1 Arbeidstidsundersøkelse

Avtalepartene gir Økonomisk utvalg i oppdrag å utforme en bestilling til NIBIO om å gjennomføre en ny arbeidstidsundersøkelse i 2021/2022. Bestillingen må ta utgangspunkt i den sist gjennomførte arbeidstidsundersøkelsen i 20141. Arbeidstidsundersøkelsen ferdigstilles slik at den kan legges til grunn for Totalregnskapet for 2021.

Det settes av 0,2 mill. kroner til utredningen i 2021.

3.2.1.4.2 Tiltak som sikrer rekruttering og generasjonsoverganger

Avtalepartene er enige om at det foretas en utredning av hvilke tiltak som kan gjennomføres for å sikre hensiktsmessige generasjonsoverganger i reindriften. Utredningen skal omfatte en vurdering av tidligpensjonsordningen, og forslag om endringer i denne. Avtalepartene er enige om følgende mandat:

 1. Kartlegge rekrutteringssituasjonen i reindriftsnæringen.

 2. Kartlegge og vurdere hvordan tiltak over reindriftsavtalen legger til rette for rekruttering og hensiktsmessige generasjonsoverganger. Herunder en særlig gjennomgang av følgende ordninger:

  • Tidligpensjonsordningen

  • Etableringstilskudd

  • Særskilt driftstilskudd til ungdom

  • Fagbrevordningen

 3. Med bakgrunn i kartleggingen og gitte reindriftspolitiske mål, foreslå eventuelle endringer i eksisterende ordninger og/eller etablering av nye tiltak som kan bidra til hensiktsmessige generasjonsoverganger i reindriften.

 4. Det skal opprettes en referansegruppe bestående av fire personer, hvorav to representanter oppnevnes av Norske reindriftsamers landsforbund og to representanter oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet.

 5. Landbruksdirektoratet skal lyse ut et oppdrag i samsvar med gitt mandat.

 6. Oppdraget skal resultere i en rapport som legges frem for avtalepartene innen 1. desember 2021.

Det settes av 0,4 mill. kroner til utredningen i 2021.

3.2.1.4.3 Strategier og tiltak for klimatilpasning i reindriften

Avtalepartene er enige om at det er behov for å vurdere aktuelle tiltak for klimatilpasning i reindriften. Landbruks- og matdepartementet har i 2020 gitt NIBIO i oppdrag å kartlegge kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov for betydningen av klimaendringer for reindriften, kunnskapsstatus og forskningsbehov for effektive strategier og tiltak for klimatilpasning i reindriften.

Avtalepartene er enige om at dette arbeidet vil gi et grunnlag for å vurdere tiltak for klimatilpasning i reindriften, men vil utvide oppdraget til NIBIO slik at det også omfatter en vurdering av konkrete, praktiske strategier og tiltak for klimatilpasning i reindriften.

Rapporten fra NIBIO presenteres for avtalepartene i forkant av forhandlingene om Reindriftsavtalen 2022/2023.

Avtalepartene er enige om at det settes av 0,2 mill. kroner til dette i 2021.

3.2.2 Øvrig mindreforbruk

Egenkapitalen i Reindriftens utviklingsfond ble redusert i 2020 da 10,0 mill. kroner ble overført til kriseberedskapsfondet. Denne overføringen gjorde det mulig å iverksette tiltak for å redusere konsekvensene av beitekrisen i reindriften raskt. En slik overføring hadde ikke vært mulig hvis ikke fondet hadde hatt tilstrekkelig egenkapital.

Det resterende mindreforbruket på 1,5 mill. kroner overføres til Reindriftens utviklingsfond i 2021 for å styrke fondets egenkapital.

3.3 Dekning av kostnader ved tiltak som følge av radioaktivitet i reinkjøtt

Det er avsatt 0,5 mill. kroner på statsbudsjettet 2021 over kapittel 1142 post 80 til finansiering av kostnader som følge av radioaktivitet i reinkjøtt i 2021.

Regelverket for finansiering av kostnader som følge av radioaktivitet i reinkjøtt i slaktesesongen 2021/2022 fastsettes etter de samme prosedyrer som for forskriftene etter reindriftsavtalen.

3.4 Saker utenfor reindriftsavtalen

Landbruks- og matdepartementet vil legge til rette for møter med Norske reindriftsamers landsforbund om følgende tema:

 • Fredningsbestemmelser etter reindriftsloven.

 • Erstatning for tapt beiteland.

 • Oppfølging av den grenseoverskridende reindriften mellom Norge og Sverige.

Landbruks- og matdepartementet vil legge til rette for møter mellom Norske reindriftsamers landsforbund og politisk ledelse i andre departementer våren 2021:

Finansdepartementet:

 • Fritak for mva og avgift ved kjøp av tohjuls terreng-motorsykkel til bruk i reindriften.

 • Fritak for avgift på drivstoff.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

 • Statlige planretningslinjer.

 • Høring av sti- og løypeplaner.

Samferdselsdepartementet

 • Regelverket for droner.

3.5 Importordninger

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import.

Landbruksdirektoratet kan fastsette kvoter for reinkjøtt og/eller levende rein for slakting, som kan importeres med redusert toll, etter samråd med Markedsutvalget for reinkjøtt og reinkjøttbransjen for øvrig. I en situasjon hvor Markedsutvalget og bransjen gir råd om redusert toll på reinkjøtt, forutsetter Landbruks- og matdepartementet at Landbruksdirektoratet tar kontakt med departementet.

17. februar 2021

Ellinor Marita Jåma

Viil Søyland

Fotnoter

1.

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2444112

Til dokumentets forside