Prop. 189 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022)

Til innholdsfortegnelse

4 Gjennomføringen av forhandlingene

På grunn av koronapandemien ble både oppstartsmøtet og årets forhandlinger gjennomført digitalt.

4.1 Oppstartsmøte

Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2021/2022 startet 15. desember 2020 med et oppstartsmøte mellom avtalepartene. I oppstartsmøtet presenterte Økonomisk utvalg Totalregnskapet for 2019 med budsjett for 2020. Det ble også presentert en rekke utredninger bestilt av avtalepartene og gitt en statusrapport på flere ordninger finansiert over reindriftsavtalen.

4.2 Kravet fra Norske reindriftsamers landsforbund

Norske reindriftsamers landsforbund overleverte sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2021/2022 den 7. januar 2021. Kravet fra Norske reindriftsamers landsforbund hadde en økonomisk ramme på 211,85 mill. kroner. Kravet innebar en økning på 62,35 mill. kroner i forhold til gjeldende avtale på 149,5 mill. kroner. Dette utgjør en økning på om lag 41,7 pst. Figur 4.1 viser forholdet mellom krav og ramme for inneværende avtale de seks siste årene.

Figur 4.1 Forholdet mellom ramme for inneværende avtale og krav 2016 – 2021 (mill. kroner).

Figur 4.1 Forholdet mellom ramme for inneværende avtale og krav 2016 – 2021 (mill. kroner).

I sitt krav prioriterte Norske reindriftsamers landsforbund følgende tiltak:

  • Styrke distriktenes ressurser i arbeidet med arealsaker og lovpålagte oppgaver, og sikring av beitearealene.

  • Kompensasjon for følgeskader av beitekrisen 2020.

  • Opprette klimatilskudd for reindriften.

  • Øke de direkte tilskuddene.

  • Øke de frie midlene i Reindriftens utviklingsfond.

  • Ordninger rettet mot sykdom, ulykker, omsorg og dødsfall utredes.

Den største økningen i kravet var på de direkte og kostnadssenkende tilskuddene. Endringene omfattet en ny ordning for tilskudd til slakt av simler, tilskudd til klimatiltak, kompensasjon for følgeskader av beitekrisen og en økning av eksisterende tilskuddsordninger.

Norske reindriftsamers landsforbund foreslo å øke de frie midlene i Reindriftens utviklingsfond, og foreslo også nye formål disse midlene kan benyttes til. I tillegg ble det foreslått endringer i en del av de eksisterende ordningene under Reindriftens utviklingsfond. Norske reindriftsamers landsforbund foreslo også nye ordninger under Reindriftens utviklingsfond. De største var opprettelse av en helsetjeneste for rein og stillinger for plankonsulenter i hvert reinbeiteområde som skal bistå reindriften i arealsaker.

Norske reindriftsamers landsforbund foreslo ingen økning i velferdsordningene, men ville utvide ordningen for avløser ved svangerskap/fødsel til å gjelde adopsjon og en utvidelse ved flerfødsler. Norske reindriftsamers landsforbund ønsket også at det skal etableres en arbeidsgruppe som skal gå gjennom tidligpensjonsordningen.

Norske reindriftsamers landsforbund foreslo videre en økning i organisasjonstilskuddet. Kravet omfattet også forhold som ligger utenfor reindriftsavtalens ramme.

4.3 Statens tilbud

Staten la fram sitt tilbud 29. januar 2021. Tilbudet hadde en ramme på 152,2 mill. kroner, en økning på 2,7 mill. kroner sammenlignet med inneværende avtale.

Statens tilbud videreførte prioriteringen av de som har reindrift som hovednæring. Tilbudet hadde tre hovedprioriteringer: Ivaretakelse av reindriftens arealer, klimatilpasning og beredskap, og tiltak for å ivareta de norske reinbeitedistriktene som blir berørt av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige.

Utover disse tre hovedprioriteringene ble også de direkte og kostnadssenkende tilskuddene prioritert, samt tilrettelegging for tilleggsnæringer knyttet til reindrift og tiltak for å legge til rette for et velfungerende marked for reinkjøtt. Samlet sett la staten gjennom sine prioriteringer opp til å styrke arbeidet med både å utvikle reindriftsnæringen som en næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv, og å utvikle reindriften som en familiebasert næring.

4.4 Forhandlingene

Det ble gjennomført forhandlinger 2-3. februar, 9-11. februar og 16-17. februar 2021. Partene kom til enighet om en avtale 17. februar 2021.

Til dokumentets forside