Prop. 189 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022)

Til innholdsfortegnelse

3 Inneværende reindriftsavtale – Reindriftsavtalen 2020/2021

Inneværende reindriftsavtale har en ramme på 149,5 mill. kroner. Dette var en økning på 13,4 mill. kroner fra Reindriftsavtalen 2019/2020. Av inneværende ramme er 3,2 mill. kroner øremerket til tilskudd til reineiere som er utestengt fra vinterbeiter i Sverige som følge av at en konvensjon om grenseoverskridende beite mellom Norge og Sverige ikke er på plass. Dette tilskuddet har tidligere vært finansiert utenfor avtalen, men er nå tatt inn i avtalen.

Avtalen viderefører prioriteringen av de som har reindrift som hovednæring. Avsetningen og satsen for beregning av produksjonspremien er økt. Avtalepartenes prioriteringer innebærer en styrking av næringens rammevilkår.

Gjennom forhandlingene hadde avtalepartene stor oppmerksomhet om den pågående beitekrisen i reindriften. Avtalepartene ble enige om å redusere egenkapitalen i Reindriftens utviklingsfond for å styrke kriseberedskapsfondet med 10 mill. kroner over Reindriftsavtalen 2019/2020. I tillegg til dette ble det i løpet av våren 2020 bevilget 30 mill. kroner i ekstraordinære bevilgninger til innkjøp av fôr og uttransport av fôr.

Avtalen styrker kriseberedskapsfondet, for å sikre at fondet kan møte tilsvarende situasjoner også framover. Avtalen innebærer en økning av distriktstilskuddet, og en endring slik at distriktene kan dekke utgifter til avløser når reineierne skal ha ferie.

Avtalen viderefører de mulighetene reineierne har for å få tilskudd til utviklingsprosjekter for tilleggsnæringer, og lærings- og omsorgsbaserte tjenester styrkes. Avsetningen til Utviklingsprogrammet videreføres, med en føring om økt oppmerksomhet på utvikling av det reindriftsbaserte reiselivet på reindriftens premisser.

Reindriftsavtalen 2020/2021 er den syvende avtalen regjeringen Solberg har kommet til enighet med Norske reindriftsamers landsforbund om. Ved Stortingets behandling av Prop. 99 S (2019–2020) støttet næringskomiteen regjeringens tilråding, jf. Innst. 345 S (2019–2020).

3.1 Forhandlinger om ekstraordinære tiltak

Beitekrisen i 2020 medførte en reduksjon i slakteuttaket på om lag 40 pst. Det reduserte slakteuttaket i 2020 vil gi et mindreforbruk på de produksjonsavhengige tilskuddsordningene i 2021. Avtalepartene ble 22. januar 2021 enige om ekstraordinære tiltak for å redusere de negative konsekvensene av beitekrisen. Dette omfatter et tilskudd på 30 000 kr til alle siidaandeler og reinlag som var tilskuddsberettiget i 2020, og at det for driftsåret 2020/2021 gis kalveslaktetilskudd for all rein. Det ekstraordinære tilskuddet og kalveslaktetilskudd for all rein dekkes innenfor rammen av Reindriftsavtalen 2020/2021. I løpet av mars måned ble det utbetalt 11,8 mill. kroner i ekstraordinært tilskudd på 30 000 kroner per siidaandel til 393 siidaandeler og tre tamreinlag.

Til dokumentets forside