Prop. 210 S (2020–2021)

Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia, i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside