Prop. 210 S (2020–2021)

Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

Proposisjonen omhandler samtykke til inngåelse av frihandelsavtalen mellom EØS/EFTA-statene Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia. Storbritannias uttreden av EU har medført at Norges forhold til landet ikke lenger er regulert av EØS-avtalen. Norge har derfor, sammen med Island og Liechtenstein, forhandlet om en frihandelsavtale med Storbritannia siden juli 2020. Forhandlingene ble avsluttet i juni 2021. Hovedmålsetningen med avtalen er å sikre norsk næringsliv så gode betingelser som mulig, og opprettholde mest mulig av det tette økonomiske forholdet som var under EØS-avtalen, hjemlet i et nytt avtaleverk mellom partene. Frihandelsavtalen omfatter handel med varer, opprinnelsesregler, handelsfasilitering, tekniske handelshindre, veterinære og plantesanitære tiltak, handelstiltak, investeringer og handel med tjenester, offentlige anskaffelser, subsidier, konkurranse, immaterielle rettigheter, digital handel, telekommunikasjon, personbevegelser, yrkesgodkjenning, handel og bærekraftig utvikling, små og mellomstore bedrifter (SMB), god regelverkspraksis, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsning.

Les dokumentet

Digitale vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget