Prop. 221 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling)

Til innholdsfortegnelse

3 Bakgrunn for forslagene – Stortingets anmodningsvedtak

Stortinget behandlet i 2018 et representantforslag om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner og et annet representantforslag om kroppspress og reklameindustrien. Ved behandlingen av disse forslagene fattet Stortinget en rekke vedtak med anmodninger til regjeringen, såkalte anmodningsvedtak.

Under behandlingen av representantforslag Dokument 8:174 S (2017–2018) om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner og innstilling fra helse- og omsorgskomiteen (Innst. 348 S (2017–2018)), fattet Stortinget 5. juni 2018 anmodningsvedtak nr. 839 (2017–2018). Vedtaket lyder:

Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av og fremme forslag om regulering av tilbud og bruk av kosmetiske injeksjoner. Aldersbegrensninger, krav til behandlere og lokaliteter må være del av denne. Videre må sanksjonsmuligheter tydeliggjøres. Forbud mot markedsføring av kosmetiske injeksjoner og mot bestilling og bruk i private hjem bør være del av beslutningsgrunnlaget som fremlegges for Stortinget.

På bakgrunn av representantforslag Dokument 8:187 S (2017–2018) om kroppspress og reklameindustrien og innstilling fra familie- og kulturkomiteen (Innst. 344 S (2017–2018)), fattet Stortinget 6. juni 2018 følgende fem anmodningsvedtak:

Vedtak nr. 849 (2017–2018):

Stortinget ber regjeringen inkludere tiltak som motvirker kroppspress, samt andre tiltak som fremmer positivt selvbilde og selvfølelse, i opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse.

Vedtak nr. 850 (2017–2018):

Stortinget ber regjeringen sikre et forsterket tilsyn med usunn reklame som retter seg mot barn og unge, særlig reklame som promoterer urealistiske skjønnhetsidealer og bidrar til kroppspress.

Vedtak nr. 851 (2017–2018):

Stortinget ber regjeringen utrede innstramming i reguleringen av kommersiell markedsføring av kosmetisk kirurgi, særlig reklame som bidrar til usunt kroppsideal og som også når barn og unge.

Vedtak nr. 852 (2017–2018):

Stortinget ber regjeringen foreslå endring av markedsføringsloven i bestemmelsen om god markedsføringsskikk, markedsføringsloven § 2, som presiserer at annonsør skal sørge for at reklamen ikke viser et urealistisk eller usunt skjønnhetsideal, blant annet ved merking av reklame som gjennom retusjering endrer kroppsfasongen til mennesker i reklamen.

Vedtak nr. 853 (2017–2018):

Stortinget ber regjeringen foreslå endring av markedsføringsloven § 21, som regulerer god markedsføringsskikk overfor barn, for å hindre reklame rettet mot barn generelt, og motvirke kroppspress mot unge spesielt.

I denne lovproposisjonen følger departementet opp anmodningsvedtak nr. 839. Vedtak nr. 851 vil i hovedsak bli fulgt opp i det tilhørende forskriftsarbeidet. For oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 849, 850, 852 og 853 vises det til redegjørelsen i punkt 5 for andre relevante tiltak eller pågående arbeider.

Til forsiden