Prop. 221 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling)

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

10.1 Forslag om å innføre kompetansekrav for visse typer kosmetisk inngrep, injeksjoner eller behandling

I punkt 9.2 foreslår departementet å endre helsepersonelloven slik at det innføres kompetansekrav for å gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling. Forslaget er langt på vei en tydeliggjøring eller kodifisering av gjeldende rett og praksis. Endringene vil ha en pedagogisk effekt og vil gjøre det enklere for tilsynsmyndighetene å slå ned på uheldig praksis blant helsepersonell og helsetjeneste. Dette kan medføre noen flere tilsynssaker, men dette antas ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Lovfesting av at kun helsepersonell kan utføre kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom komplikasjoner eller bivirkninger, vil innebære at noe virksomhet ikke lenger kan utføres av aktører uten helsefaglig kompetanse. Omfanget av dette er vanskelig å beregne idet det ikke finnes gode oversikter over denne type virksomhet som ikke utføres av helsepersonell eller utenfor helse- og omsorgstjenesten. Som redegjort for flere steder i proposisjonen legger departementet til grunn at den del av denne virksomheten som kan betegnes som kosmetiske inngrep eller injeksjoner, i all hovedsak gjennomføres av personer med helsefaglig bakgrunn. I så måte vil forslaget ikke innebære endringer. Når det gjelder annen virksomhet enn kosmetiske inngrep eller injeksjoner, altså kosmetisk behandling, skjer nok dette i noe større grad av personer uten helsefaglig bakgrunn. I den grad slik virksomhet kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjoner eller bivirkninger, vil personer uten helsefaglig bakgrunn ikke lenger kunne tilby eller utføre slik virksomhet.

10.2 Forslag om å innføre aldersgrense for kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling uten medisinsk eller odontologisk begrunnelse

I punkt 9.3 foreslår departementet å endre helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven slik at det innføres en 18-årsgrense for å tilbys kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling uten medisinsk eller odontologisk begrunnelse. Forslaget er langt på vei en tydeliggjøring eller kodifisering av gjeldende rett og praksis. Som nevnt følger det allerede av gjeldende rett en 18-årsgrense for en del slik virksomhet. I praksis synes også helsepersonell og helsetjeneste langt på vei å stille krav om at pasienten må være over 18 år for å kunne samtykke til slik virksomhet. Det at det ved lov innføres en 18-årsgrense vil imidlertid avklare tvil om hvilken aldersgrense som skal gjelde. For mindre inngripende kosmetisk behandling kan 18-årsgrensen til en viss grad tenkes å få selvstendig betydning.

Innføring av en eksplisitt 18-årsgrense vil ha en pedagogisk effekt og vil gjøre det enklere for tilsynsmyndighetene å reagere på uheldig praksis blant helsepersonell og helsetjeneste. Dette kan medføre noen flere tilsynssaker, men dette antas ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Forslaget vil ikke få betydning overfor kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling som gjennomføres med en medisinsk eller odontologisk begrunnelse. Her vil det fortsatt bero på en konkret medisinsk eller helsefaglig vurdering hvilke inngrep, injeksjoner eller behandling som skal tilbys den enkelte pasient.

Til forsiden