Prop. 4 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Gjeldende rett

Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretaks-lovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 trådte i kraft 26. mai 2020. Loven gir unntak fra krav til fysisk møte i aksjeloven, allmennaksjeloven, finansforetaksloven, revisorloven, samvirkeloven, selskapsloven og statsforetaksloven. Loven gir også regler som gjør at møteprotokoller kan signeres elektronisk og at aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak kan fravike vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte.

Bakgrunnen for den midlertidige loven er de konsekvensene smitteverntiltakene har hatt for saksbehandling i styret, generalforsamlingen, årsmøtet, foretaksmøtet, selskapsmøtet, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer. Normalt har det blitt stilt krav til fysisk oppmøte i slike møter. Det var derfor nødvendig å tilpasse regelverket etter at det som følge av utbruddet av covid-19, ble innført bevegelsesrestriksjoner og grenser for hvor mange som kunne samles.

Den midlertidige loven legger til rette for at saksbehandling i styret, generalforsamlingen, årsmøtet, foretaksmøtet, selskapsmøtet, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten å møtes fysisk. Foretakene kan dermed fortsatt ha lovpålagte møter og fortsette driften av foretakene, og samtidig følge de pålegg og anbefalinger som myndighetene har fastsatt eller gitt som følge av pandemien.

Loven oppheves etter § 7-1 den 1. november 2020.

Mer om bakgrunnen og behovet for den midlertidige loven finnes i Prop. 115 L (2019−2020), der også forholdet til EØS-avtalen er omtalt.

Den midlertidige loven er i hovedsak en videreføring av midlertidige forskrifter som ga unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, selskaper, samvirkeforetak og stiftelser, og en midlertidig forskrift som ga unntak fra frister i vedtekter om avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak. I tillegg åpnet forskriftene for elektronisk signatur av protokoller. Disse forskriftene ble opphevet 26. mai 2020 som følge av at koronaloven ble opphevet.

2.2 Høringen

Forslag om å forlenge lovens varighet til 1. juni 2021 ble sendt på høring 8. september 2020. Høringsfristen var 15. september 2020.

Etter utredningsinstruksen punkt 3-3 skal høringsfristen normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Den korte høringsfristen på én uke skyldes at Stortinget må rekke å behandle forslaget om forlengelse før den midlertidige loven oppheves.

Høringsnotatet ble lagt ut på regjeringens hjemmeside, og sendt til disse høringsinstansene:

 • Departementene

 • Brønnøysundregistrene

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Regelrådet

 • Skatteetaten

 • Økokrim

 • Handelshøyskolen BI

 • Norges Handelshøyskole

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Revisorforening

 • Finans Norge

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Oslo Børs ASA

 • Regnskap Norge

 • Samvirkene

 • Stiftelsesforeningen

 • Verdipapirfondenes forening

 • Verdipapirforetakenes forbund

 • Verdipapirsentralen ASA

 • Advokatfirmaet BAHR AS

 • Advokatfirmaet Haavind AS

 • Advokatfirmaet Schjødt AS

 • Advokatfirmaet Thommessen AS

 • Advokatfirmaet Wiersholm AS

 • Ernst & Young Advokatfirma AS

 • KPMG Law Advokatfirma AS

 • Wikborg Rein Advokatfirma AS

Det kom inn totalt 20 høringssvar. Høringsuttalelsene er nærmere omtalt i punkt 2.3.

Høringsnotatet og høringsuttalelsene er tilgjengelige på regjeringens nettside.

2.3 Høringsinnspillene

Det kom inn 20 svar på høringen, hvorav ni var uten merknad. Ingen høringsinstanser har hatt realitetsmerknader.

Advokatforeningen, Advokatfirmaet Schjødt AS, Advokatfirmaet Haavind AS, LO, NHO, Revisorforeningen, Regnskap Norge, Finans Norge, Norsk Landsbrukssamvirke, Samvirkene og Orgbrain AS skriver at de støtter departementets forslag om å forlenge varigheten av loven.

2.4 Behovet for å forlenge varigheten av loven

Til grunn for håndteringen av covid-19-pandemien ligger blant annet regjeringens langsiktige strategi og plan for håndteringen av covid-19 av 7. mai 2020 og beredskapsplanen for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien av 10. juni 2020.

Helsemyndighetene har informert om at covid-19-pandemien vil vedvare i lengre tid fremover, og at situasjonen vil møtes med ulike tiltak både på nasjonalt og lokalt nivå helt til en tilstrekkelig andel av befolkningen er immune ved vaksinasjon. Departementet anser det dermed som sannsynlig at det fremdeles vil være bevegelsesrestriksjoner, anbefalinger om å unngå reiser, karantene og begrensninger i antall som kan samles, også etter at loven oppheves 1. november 2020.