Prop. 4 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til bestemmelsene i lovforslaget

Til § 7-1

Første ledd andre punktum fastsetter at loven oppheves 1. juni 2021.

Etter andre ledd kan møter holdes i tråd med reglene i loven hvis innkallingen er sendt innen 1. juni 2021. Møtet kan dermed holdes i tråd med bestemmelsen i loven selv om møtet skal holdes senere enn 1. juni 2021.