Prop. 4 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å forlenge lovens varighet medfører i seg selv ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for foretakene. I medhold av loven vil foretakene kunne iverksette tiltak som kan medføre økte, men potensielt sett også reduserte, kostnader for foretakene.

Lovforslaget vil gi foretakene større forutsigbarhet. Uten fortsatt unntak fra krav om fysisk møte, fysisk signatur og vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte, er det risiko for at foretakene ikke får truffet beslutninger som er påkrevd etter lov eller andre beslutninger som er i foretakets interesse. Dette kan ha en negativ virkning for næringslivet. Aksjeeieres, medlemmers, styremedlemmers og andres rettigheter ivaretas gjennom at disse sikres mulighet til å delta i møter, uavhengig av beslutningsmåte.

Lovforslaget vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.