Prop. 4 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

I

I midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 gjøres følgende endringer:

§ 7-1 første ledd andre punktum skal lyde:

Loven oppheves 1. juni 2021.

§ 7-2 andre ledd skal lyde:

(2) Møte det er innkalt til før 1. juni 2021, kan avholdes etter bestemmelsene i denne loven.

II

Loven trer i kraft straks.