Prop. 4 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Til innholdsfortegnelse

3 Departementets vurderinger

Etter Nærings- og fiskeridepartementets vurdering er det et klart behov for at den midlertidige loven skal gjelde også etter 1. november 2020. Etter departementets vurdering er det behov for å forlenge lovens varighet så lenge helsemyndighetene anbefaler restriksjoner eller andre tiltak som følge av pandemien. En forlengelse av loven vil gjøre det lettere å gjennomføre møter og legge til rette for at beslutninger kan tas, og dermed bidra til at foretakene kan opprettholde virksomheten.

Dersom den midlertidige loven ikke forlenges, vil det kunne få konsekvenser for muligheten til å gjennomføre lovpålagte møter og lovpålagt fysisk undertegning av protokoller. Etter departementets vurdering er det nødvendig at forlengelsen vedtas og trer i kraft før den midlertidige loven oppheves 1. november 2020 slik at unntakene kan videreføres uten avbrudd for foretakene.

Departementets erfaring med den midlertidige loven så langt, viser at unntaksreglene var avgjørende for avviklingen av årsmøter, styremøter mv. gjennom sommeren 2020. Uten de midlertidige reglene ville ikke foretakene kunnet gjennomføre lovpålagte møter og lovpålagt undertegning av protokoller uten å bryte de pålagte restriksjonene.

Om hensiktsmessigheten av den midlertidige loven uttalte næringskomiteens medlemmer følgende i Innst. 283 L (2019−2020) på side 2:

«Komiteen mener det vil være nyttig å høste erfaringer fra den midlertidige loven for senere å kunne vurdere om enkelte av endringene kan gjøres permanente. Komiteen forutsetter at en permanent endring i kravet til fysisk tilstedeværelse i møter behandles gjennom en ordinær lovprosess.»

Departementet har startet arbeidet med å vurdere om det er grunnlag for å foreslå permanente endringer i kravene til å holde fysiske møter og undertegne protokoller fysisk. Et eventuelt permanent lovforslag må utredes nærmere, og permanent lov krever andre nødvendige prosesser iht. utredningsinstruksen.

Den midlertidige loven bør ikke ha lengre varighet enn behovet tilsier. Sett i lys av næringskomiteens uttalelse i innstillingen, bør en forlengelse samtidig være så lang at det er nok tid til å vurdere en permanent ordning. Det vil være uheldig om man må iverksette beslutningsprosesser for en ytterligere forlengelse. Ved å sette ny opphevelsesdato til 1. juni 2021 vil forlengelsen gi rom for å vurdere en permanent endring, og eventuelt gjennomføre en ordinær lovbehandling. Departementet foreslår at loven forlenges til 1. juni 2021.