Prop. 40 L (2018–2019)

Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Til innholdsfortegnelse

11 Merknader til de enkelte bestemmelser

Til endringene i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Til § 2-1 annet ledd

Bestemmelsen endres slik at den tilpasses forslaget om at arbeidstaker skal kunne velge å forvalte sin tidligere opptjente pensjonskapital og nåværende pensjonsopptjening hos en annen institusjon enn den som forvalter arbeidsgivers kollektive pensjonsordning. Det vises til nærmere omtale i punkt 4.4.

Til § 2-7

Annet ledd første punktum fastsetter regler om arbeidsgivers informasjonsplikt overfor arbeidstaker om det investeringsvalget som arbeidsgiver har gjort for pensjonsordningen. En liknende bestemmelse står i dag i § 1-2 i forskrift til innskuddspensjonsloven. Annet til femte punktum gjelder informasjon og råd knyttet til arbeidstakernes individuelle valg mht. sammensetning av investeringsporteføljen. Det vises til nærmere omtale i punkt 5.4.

Tredje ledd fastsetter hvilken informasjon som skal gis av arbeidsgiver til arbeidstaker før en samling av pensjonsmidlene hos arbeidsgiver etter § 3-6. Det følger av bokstav a at arbeidstaker skal få informasjon om at samling av pensjonsmidlene vil bli gjennomført dersom arbeidstakeren ikke reserverer seg mot dette, såkalt passivt samtykke. Informasjonen til arbeidstaker skal etter bokstav b omfatte hvilke pensjonskapitalbevis som vil bli overført, størrelsen på midlene og hvilken institusjon de forvaltes i.

Bokstav c gjelder informasjon om virkningene av overføringen av tidligere pensjonskapital til arbeidstakers pensjonskonto hos arbeidsgiver. Det skal bl.a. gis informasjon om hvilke kostnader arbeidstaker vil få ved slik overføring, og om handlingsrommet for investeringsvalg i arbeidsgivers pensjonsordning. Overføringen vil også kunne ha andre konsekvenser som det må opplyses om, bl.a. at eventuell ulik utbetalingsperiode i pensjonskapitalbevisene og den aktive ordningen må samordnes, og at en ved sammenslåing kan miste muligheten til å ta ut pensjon raskere fra små pensjonskapitalbevis.

Etter bokstav d skal arbeidstaker opplyses om at informasjon om kostnader, investeringsvalg mv. knyttet til pensjonskapitalbevisene, vil bli gitt av leverandørene av pensjonskapitalbevisene. Regelen må ses i sammenheng med at arbeidsgivers pensjonsleverandør ikke har denne informasjonen selv. Det vises til nærmere omtale i punkt 5.4.

Etter bokstav e skal arbeidsgiver opplyse arbeidstaker om at han har adgang til å forvalte både tidligere opptjent pensjonskapital og sin nåværende opptjening hos en selvvalgt leverandør.

Bokstav f gjelder informasjon om at arbeidstaker som har overført sin tidligere opptjente pensjonskapital til arbeidsgivers pensjonsordning, kan flytte disse midlene til en annen leverandør. Det vises til omtale i merknaden til § 3-6 fjerde ledd.

I fjerde ledd er det gjort en presisering i første punktum. Annet punktum fastsetter at krav til skriftlighet etter loven her ikke er til hinder for elektronisk kommunikasjon. Bestemmelsen er endret slik at den er i samsvar med bestemmelsen om digitalt førstevalg i femte ledd.

I femte ledd foreslås en bestemmelse om digitalt førstevalg. Bestemmelsen innebærer at informasjon og råd fra arbeidsgiver eller pensjonsleverandør kan sendes eller gjøres tilgjengelig elektronisk uten at det må innhentes forhåndssamtykke til dette. Forutsetningen er at dette gjøres på en betryggende måte. Arbeidstaker som i stedet ønsker informasjon tilsendt på papir må reservere seg mot elektronisk kommunikasjon. Det vises til omtale i punkt 7.

I sjette ledd foreslås en presisering av at nærmere regler kan fastsettes i forskrift. Dette innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-12 tredje ledd

Bestemmelsens annet punktum henviser til regelen om at medlemskap må ha vart i 12 måneder eller mer for at medlemmet skal ha rett til å få med seg opptjent pensjonskapital, og oppheves som følge av at 12-månedersregelen foreslås opphevet, se § 6-1 annet ledd. Det vises til nærmere omtale i punkt 8.4.

Til § 3-3 tredje ledd

Bestemmelsen gjelder flytting av medlemmets pensjonskapital når medlemmet er i en aktiv innskuddspensjonsordning. Pensjonskapitalen kan da etter gjeldende regel bare flyttes som del av at hele pensjonsordningen flyttes til en ny institusjon, jf. § 8-5. Bestemmelsen endres slik at det også vises til at medlemmet kan flytte sin pensjonskapital til selvvalgt institusjon etter § 3-7.

Til § 3-6

Første ledd fastsetter at arbeidstakers pensjonskapitalbevis fra tidligere medlemskap i en innskuddspensjonsordning og pensjonskapitalbevis fra tidligere individuell sparing skal overføres til arbeidstakers pensjonskonto i arbeidsgivers innskuddspensjonsordning. Regelen gjelder for de innskuddspensjonsordninger som forvaltes iht. reglene om kollektivt investeringsvalg for arbeidsgiver i § 3-2a eller individuelt investeringsvalg for den enkelte arbeidstaker etter § 3-3. Annet punktum fastsetter at arbeidstaker kan reservere seg mot slik overføring. Tredje punktum fastsetter at arbeidstaker alternativt kan velge å forvalte midlene hos en selvvalgt pensjonsleverandør. Fjerde punktum angir fristen for overføring etter at reservasjonsfristen er utløpt. Femte punktum gir en hjemmel til å gi nærmere regler i forskrift om at arbeidstakers reservasjon mot overføring av pensjonsmidler eller valg av forvaltning hos en annen pensjonsleverandør, skal gjelde også for fremtidige arbeidsforhold. Det vises nærmere omtale i punkt 6.4.

Annet ledd regulerer fordelingen av kostnader når pensjonsmidler fra tidligere opptjening og nåværende opptjening slås sammen på én pensjonskonto. Pensjonsleverandørene må ha systemer for å skille mellom tidligere og nåværende opptjening på den enkeltes pensjonskonto. En eventuell avtale om en annen fordeling av forvaltningskostnadene vil måtte inngås i den enkelte bedrift og vil gjelde alle arbeidstakere i bedriften. Den avtalte fordelingen vil måtte fremgå av regelverket for pensjonsordningen, jf. § 2-5.

Tredje ledd gir nødvendige hjemler for at arbeidsgivers pensjonsleverandør skal kunne innhente informasjon fra pensjonsleverandøren som forvalter arbeidstakers pensjonskapitalbevis. Annet punktum fastsetter at leverandøren av pensjonskapitalbeviset på oppfordring fra arbeidsgivers pensjonsleverandør skal gjøre opplysninger om kostnader, investeringsvalg mv. for pensjonskapitalbeviset tilgjengelig for arbeidstaker. Formålet er at arbeidstaker skal settes i stand til å sammenligne priser og vilkår ved forvaltning hos hhv. arbeidsgivers pensjonsleverandør og leverandøren av pensjonskapitalbeviset. Det vises til nærmere omtale i punkt 5.4.

Fjerde ledd angir at arbeidstaker som har overført sin tidligere opptjente pensjonskapital til arbeidsgivers pensjonsordning, kan flytte disse midlene til en annen institusjon. Denne adgangen kan benyttes når som helst. Adgangen gjelder de samlede midlene knyttet til tidligere opptjent pensjonskapital. Arbeidstaker vil ikke ha adgang til å splitte opp midlene knyttet til tidligere opptjent pensjonskapital og bare flytte ut en del av disse, selv om midlene opprinnelig var forvaltet i ulike pensjonskapitalbevis.

Femte ledd angir hvor pensjonsmidlene skal samles dersom arbeidstaker har flere arbeidsgivere og derved er medlem i flere innskuddspensjonsordninger. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.4.

I sjette ledd er det gitt en hjemmel for departementet til å gi nærmere forskrifter om overføring av pensjonsmidler etter bestemmelsen.

Til § 3-7

Første ledd fastsetter at arbeidstaker har adgang til å forvalte både tidligere opptjent pensjonskapital og opptjening i nåværende arbeidsforhold hos en annen leverandør enn arbeidsgivers pensjonsleverandør. Det vises til nærmere omtale i punkt 4.4.

Annet ledd regulerer de opplysnings- og rådgivningsplikter som den valgte leverandøren har overfor arbeidstakeren. Bestemmelsen er utformet etter mønster av foretakspensjonsloven § 4-7a sjette ledd om krav til opplysning og rådgivning til fripoliseinnehavere som konverterer til fripoliser med investeringsvalg.

Tredje ledd fastsetter at arbeidstaker skal dekke kostnader til administrasjon og forvaltning av pensjonsmidlene hos selvvalgt leverandør. Overfor den selvvalgte leverandøren er derfor arbeidstaker ansvarlig for kostnadene, både for tidligere og nåværende opptjening. Det vil bli gitt nærmere regler i forskrift om en standardisert kompensasjon fra arbeidsgiver til arbeidstaker til dekning av kostnader til forvaltning av den pensjonskapital medlemmet har opptjent i arbeidsforholdet. Det vises til nærmere omtale i punkt 4.4.

Fjerde ledd gir en hjemmel for departementet til å fastsette nærmere forskrifter om overføring av pensjonsmidler etter bestemmelsen.

Til § 5-7

Det følger av § 5-7 at arbeidsgiver kan samtykke til at et medlem benytter adgangen etter lov om individuell pensjonsordning § 2-3 annet ledd til å overføre alderspensjonskapitalen i henhold til pensjonskapitalbevis fra en individuell pensjonsspareavtale til den kollektive pensjonsordningen. Bestemmelsen har sammenheng med at arbeidstaker etter gjeldende regler ikke har en ubetinget rett til å overføre pensjonskapitalbevis fra individuell pensjonsspareavtale til arbeidsgivers kollektive pensjonsordning, men at samtykke til slik overføring fra arbeidsgiver er nødvendig. Ettersom det nå innføres regler om samling av bl.a. pensjonskapitalbevis fra individuell pensjonsspareavtale i arbeidsgivers pensjonsordning, er bestemmelsen overflødig og kan oppheves.

Til § 6-1 annet ledd

Bestemmelsen endres slik at vilkåret om at medlemskapet har vart i minst 12 måneder for at medlemmet skal beholde sin rett til opptjent pensjonskapital, bortfaller. Endringen innebærer at medlem av en innskuddspensjonsordning har rett til å få med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Det vises til nærmere omtale i punkt 8.4.

Til§ 6-2 første ledd

Første punktum endres som en følge av at det ikke lenger stilles vilkår om at medlemskapet må ha vart i minst 12 måneder for at medlemmet skal ha rett til å få med seg sin opptjente pensjonskapital. Endringen innebærer at institusjonen skal sørge for at det utstedes pensjonskapitalbevis for opptjent pensjonskapital i henhold til § 3-5, uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Til § 6-3 første ledd

Første punktum endres for å tilpasses til de nye reglene som foreslås i §§ 3-6 og 3-7 om overføring av arbeidstakers pensjonskapital i henhold til pensjonskapitalbevis. Nytt annet punktum fastsetter at institusjonen skal informere innehaveren av pensjonskapitalbeviset om reglene om overføring til egen pensjonskonto.

Til § 6-4 første ledd

Det foreslås at institusjonen som forvalter pensjonskapitalbevis skal informere arbeidstakeren om adgangen til å slå sammen pensjonskapitalbevis og fremgangsmåten for dette. Det vises til nærmere omtale i punkt 5.4.

Til § 9-2

Bokstav d endres slik at innskuddsfondet ikke lenger skal tilføres for mye innbetalt innskudd for arbeidstakere med kortere medlemstid enn 12 måneder. I samsvar med forslaget til endring av § 6-1 annet ledd skal medlemmet beholde sin rett til opptjent pensjonskapital også dersom han slutter før det har gått 12 måneder.

Til endringen i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Til § 20-4 annet ledd

Forskriftshjemmelen er utvidet, og innebærer at regler om reorganisering og avvikling av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak kan fastsettes av departementet i forskrift. Det vises til nærmere omtale i punkt 9.

Til dokumentets forside