Prop. 40 L (2018–2019)

Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Til innholdsfortegnelse

8 Oppheving av 12-månedersregelen

8.1 Gjeldende rett

Det følger av innskuddspensjonsloven § 6-1 annet ledd at medlemmet (arbeidstakeren) ved opphør av medlemskap beholder sin rett til den pensjonskapital som er opptjent ved fratredelsen, med mindre medlemskapet da har vart kortere enn 12 måneder. Dette betyr at arbeidstakere som har vært ansatt mindre enn 12 måneder, ikke har krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. Pensjonskapitalen blir i så fall tilbakeført til innskuddsfondet i pensjonsordningen, jf. § 9-2 d. Midlene i dette fondet kan arbeidsgiver benytte bl.a. til å betale nye innskudd.

Lovbestemmelsen er ikke til hinder for at det fastsettes en lavere grense enn 12 måneder i pensjonsordningens regelverk, ev. at det ikke skal være en grense i det hele tatt.

8.2 Høringsforslaget

I høringsnotatet ble det foreslått å oppheve regelen i innskuddspensjonsloven om at arbeidstakere som har vært ansatt kortere enn 12 måneder, ikke har krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. Det ble vist til at det var praktiske og kostnadsmessige forhold som i sin tid begrunnet en grense på 12 måneder. Opptjent pensjon fra arbeidsforhold under 12 måneder ble ansett å utgjøre en for liten sum til å forsvare utstedelse av et pensjonskapitalbevis med tilhørende fremtidige kostnader til forvaltning og administrasjon. Den teknologiske utviklingen har svekket dette argumentet. Det ble også vist til at forslaget om at arbeidstakeren skal kunne slå sammen små pensjonskapitalbevis med øvrig innskuddspensjon, svekker argumentet om høye kostnader.

I høringsnotatet ble det vist til en merknad fra Næringslivets hovedorganisasjon om at ansatte fra andre land med korte og enkeltstående arbeidsforhold i Norge, etter forslaget vil få utstedt pensjonskapitalbevis for svært små beløp, uten at de har mulighet til å slå disse sammen med øvrige pensjonsmidler. Det ble i høringsnotatet vist til at vi antar det bør kartlegges nærmere hvilket omfang dette må forventes å få, og tiltak vurderes i lys av dette.

8.3 Høringsinstansenes merknader

Alle høringsinstanser på arbeidstakersiden støtter forslaget om å oppheve 12-månedersregelen. Dette gjelder Akademikerne, Finansforbundet, LO, NITO og YS. I tillegg støttes forslaget av Finans Norge og Verdipapirfondenes forening på leverandørsiden. Øvrige høringsinstanser som støtter forslaget er Aktuarkonsulenters forum, Den norske aktuarforening, Norges Bank, Forsikringsmeglerne, Pensjonistforbundet og VPS, samt enkeltselskapene Norwegian Insurance Partner AS og Gabler AS.

Høringsinstansene som støtter forslaget peker på flere grunner for at 12-månedersregelen bør oppheves. Det vises til at innskuddspensjon som arbeidstaker opptjener er en del av den samlede kompensasjonen arbeidstaker mottar, og at det er urimelig og kan oppfattes som konfiskering av midler at arbeidstaker ikke får med seg midlene ved korte arbeidsforhold. Det pekes også bl.a. på at en oppheving av regelen vil gi enklere administrasjon av ordningen.

Finans Norge viser til at det har vært reist spørsmål om hvorvidt fjerning av 12-månedersregelen vil ha som konsekvens at langt flere utenlandske arbeidstakere får utstedt pensjonskapitalbevis enn i dag. Finans Norge har ikke tall eller anslag for hvor stor økning i antall pensjonskapitalbevis bortfall av 12-månedersregelen vil få. Det er imidlertid en rekke utenlandske arbeidstakere som allerede har fått utstedt pensjonskapitalbevis hos Finans Norges medlemmer. Disse pensjonskapitalbevisene er etter Finans Norges kunnskap praktisk håndterbare. Gabler AS viser til at reglene for utstedelse av pensjonskapitalbevis må gjelde likt for alle medlemmer, men at en mulig løsning kan være at midlene tilbakeføres til arbeidsgiver dersom de innen en viss frist ikke blir overført til annen pensjonsordning.

Alle høringsinstanser på arbeidsgiversiden går mot forslaget. Dette gjelder Arbeidsgiverforeningen Spekter, Coop Norge AS, Hovedorganisasjonen Virke, NHO og SAMFO. Det vises til at dette vil gi kostnadsøkning for bedriftene, og at kostnadsøkningen vil ramme spesielt hardt i arbeidsintensive bransjer hvor lønnskostnadene utgjør en høy andel av kostnadene, og hvor det allerede er sterkt press på marginer og lønnsomhet. Hotell- og restaurantnæringen nevnes som eksempel på dette.

8.4 Departementets vurdering

Departementet mener at oppheving av 12-månedersregelen vil bidra til bedre pensjonsopptjening gjennom jobbskifter. Det vil også bidra til et mer rettferdig pensjonssystem når arbeidstakere med korte ansettelsesforhold ikke lenger skal subsidiere pensjonsopptjeningen til arbeidstakere med lengre arbeidsforhold.

I høringsnotatet viste departementet til at forslaget om oppheving av 12-månedersregelen utfyller forslaget om egen pensjonskonto, som vil bidra til en mer kostnadseffektiv forvaltning også av mindre pensjonsbeløp.

Til spørsmålet om utenlandske arbeidstakere med korte arbeidsforhold i Norge, viser departementet til at reglene for utstedelse av pensjonskapitalbevis må gjelde likt for alle medlemmer i innskuddspensjonsordninger. Det vil være vanskelig f.eks. å stille betingelser om at midlene på et senere tidspunkt skal slås sammen med øvrige midler. Departementet viser til Finans Norges merknad om at de ikke har tall eller anslag for hvor stor økning i antall pensjonskapitalbevis et bortfall av 12-månedersregelen vil få, men at pensjonskapitalbevis for utenlandske arbeidstakere etter Finans Norges kunnskap er praktisk håndterbare. Departementet tar dette til etterretning. Departementet vil komme tilbake til problemstillingen dersom det skulle bli et økende problem med svært små pensjonskapitalbevis som blir «spist opp» av kostnader.

Departementet foreslår etter dette at 12-månedersregelen oppheves. Dette vil innebære at medlem av en innskuddspensjonsordning har rett til å få med seg den pensjonskapital han har opptjent ved fratredelsen, uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Det vises til lovforslaget § 6-1 annet ledd. Det vises også til § 2-12 tredje ledd, § 6-2 første ledd og § 9-2.

Til dokumentets forside