Prop. 40 L (2018–2019)

Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Til innholdsfortegnelse

7 Innføring av digitalt førstevalg

7.1 Gjeldende rett

I innskuddspensjonsloven er det i dag krav om skriftlig kommunikasjon med kunden, jf. lovens § 2-7. Dette kravet er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon, men opplysninger som har betydning for arbeidstakers pensjonsrettigheter kan bare gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom arbeidstaker uttrykkelig har samtykket til dette. Dette betyr at samtykker, fullmakter mv. må innhentes pr. brev.

7.2 Høringsforslaget

Det er ikke foreslått endringer i denne regelen i høringsnotatet.

7.3 Høringsinstansenes merknader

Finans Norge og Pensjonskasseforeningen viser til at reglene om kommunikasjon i innskuddspensjonsloven § 2-7 i dag fremstår som lite kunde- og leverandørvennlige. Disse høringsinstansene foreslår at det bør åpnes for digitalt førstevalg, slik det nå er foreslått både i finansavtaleloven og forsikringsavtaleloven. Informasjon vil da kunne skje på epost, eventuelt brev dersom kunden reserverer seg mot digital kommunikasjon.

7.4 Departementets vurdering

Departementet viser til at det med digitalt førstevalg menes at den som er forpliktet til å opplyse om bestemte forhold, kan benytte elektronisk kommunikasjon så lenge mottakeren ikke har reservert seg mot dette. Departementet er enig i at digitalt førstevalg fremstår som mer hensiktsmessig enn dagens regel hvor utgangspunktet er krav til skriftlighet. Det vil kunne være en terskel for mange å skulle sende et brev med samtykke eller fullmakt til at opplysninger kan gis elektronisk. Dersom slikt samtykke ikke blir gitt vil det vanskeliggjøre videre kommunikasjon med arbeidsgiver og pensjonsleverandør. Departementet antar at de fleste arbeidstakere, arbeidsgivere og pensjonsleverandører vil se det som en fordel å kunne kommunisere elektronisk som et førstevalg.

For å bidra til at arbeidstaker skal kunne kommunisere på en mest mulig enkel måte i spørsmålet om samling av pensjonskapital på egen pensjonskonto mv., mener departementet at de beste grunner taler for at det foreslås en regel om digitalt førstevalg i innskuddspensjonsloven. Departementet legger til grunn at en slik regel vil være til fordel både for arbeidstakere, arbeidsgivere og leverandører, og at det derfor kan fremmes lovforslag om dette selv om det ikke var omfattet av høringsforslaget. Det vises til lovforslaget i § 2-7 femte ledd. Bestemmelsen er utformet etter mønster av forslaget til bestemmelse om digitalt førstevalg i forsikringsavtaleloven, som ble sendt på høring i mars i år sammen med forslag til endringer til gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD). Departementet viser til at det også bør foretas en mer helhetlig gjennomgang av spørsmålet om digitalt førstevalg for alle pensjonslovene i privat sektor. Departementet vil komme tilbake til dette.

Til dokumentets forside