Prop. 40 L (2018–2019)

Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Til innholdsfortegnelse

5 Krav til informasjon til arbeidstaker før samlingen av pensjonskapital

5.1 Gjeldende rett

Etter innskuddspensjonsloven § 2-7 skal arbeidsgiver informere arbeidstakerne om regelverket for pensjonsordningen. Det skal legges vekt på å gi arbeidstakerne et godt bilde av medlemmenes rettigheter, pensjonsinnskuddene og hvilken pensjon disse kan forventes å gi. Utfyllende regler om informasjonsplikt til arbeidstakerne er gitt i del 1 i forskrift til innskuddspensjonsloven og i forskrift om innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle minstekravene i OTP-loven, jf. § 8 Kontoføring og informasjon. Arbeidsgiver skal etter disse reglene bl.a. gi informasjon om risiko og risikovirkninger knyttet til det investeringsvalg som er gjort for pensjonsordningen. Det er også fastsatt at pensjonsleverandøren plikter å gi arbeidsgiver tilstrekkelig grunnlagsmateriell slik at arbeidsgiver er i stand til å oppfylle sin informasjonsplikt overfor arbeidstakerne. Arbeidsgiver har ingen rådgivningsplikter knyttet til f.eks. arbeidstakernes investeringsvalg.

5.2 Høringsforslaget

Når det gjelder hvilken informasjon arbeidstaker vil få før sammenslåing, er det i høringsnotatet lagt opp til at arbeidsgivers pensjonsleverandør skal gi arbeidstaker informasjon om hva slik overføring vil innebære for medlemmet, herunder om kostnader som skal dekkes av medlemmet. Arbeidsgivers pensjonsleverandør skal etter forslaget også gi arbeidstaker informasjon om adgangen til å velge selvvalgt leverandør.

Det foreslås i høringsnotatet at pensjonsleverandøren skal gi råd om sammensetningen av investeringsporteføljen, bl.a. tilpasset gjenstående tid til uttak av alderspensjon og størrelsen av midlene. Når medlemmet har nådd en alder med få år igjen til uttak av pensjon, skal pensjonsleverandøren gi råd om risikoreduserende tiltak.

Dersom arbeidstaker velger å forvalte egen pensjonskonto hos selvvalgt leverandør, foreslås at denne leverandøren, før avtale inngås, skal opplyse om samtlige kostnader knyttet til avtalen og om binding av pensjonskapitalen i avtaleperioden. Selvvalgt leverandør skal på samme måte som arbeidsgivers pensjonsleverandør gi råd om sammensetningen av investeringsporteføljen, risikoreduserende tiltak mv.

5.3 Høringsinstansenes merknader

Mange høringsinstanser har innspill til kravene til informasjon og rådgivning til arbeidstaker i forbindelse med samling av pensjonskapitalbevis i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos selvvalgt leverandør. Flere høringsinstanser foreslår at kravene til informasjon og rådgivning forsterkes, og at informasjonsansvar i noe større grad fordeles mellom arbeidsgiver og pensjonsleverandør. Flere høringsinstanser tar opp spørsmålet om hvilken informasjon som kan utveksles mellom pensjonsleverandørene.

Akademikerne mener at informasjonen til arbeidstaker minst må omfatte hvilke rettigheter som eventuelt vil bli overført, individuelle konsekvenser når det gjelder muligheter for investeringsvalg hos arbeidsgiver og forvaltningskostnader ved ulike valg. Akademikerne antar at det må lages regler for informasjonsutveksling mellom leverandører i forbindelse med informasjon om og flytting av rettigheter. Det er for Akademikerne et åpent spørsmål om informasjon om avtalene mellom innehaver av pensjonskapitalbevis og dennes leverandør kan utveksles fritt uten aktivt samtykke fra den enkelte innehaver.

Finans Norge ber om at det gis en hjemmel for arbeidsgivers pensjonsleverandør til å innhente informasjon om at arbeidstaker har pensjonskapitalbevis hos en annen leverandør, og en tilsvarende hjemmel for leverandøren av pensjonskapitalbeviset for å utlevere slik informasjon. Finans Norge og Aktuarforeningen legger til grunn at denne informasjonen bare kan omfatte hvem som har pensjonskapitalbevis, størrelsen på disse og hvilken leverandør som forvalter bevisene, men at informasjonen ikke kan omfatte f.eks. hvilke kostnader arbeidstaker betaler eller hvilken investeringsprofil arbeidstaker har hos leverandøren som forvalter bevisene.

Når det gjelder fordelingen av informasjonsansvar mellom arbeidsgiver og pensjonsleverandør, mener Finans Norge at arbeidsgiver fortsatt bør ha ansvaret for å informere arbeidstaker, selv om arbeidsgivers ordning utvides til å omfatte arbeidstakernes tidligere pensjonskapital. Dette begrunnes i at arbeidsgiver har bedre mulighet til å nå ut til hver enkelt ansatt enn det pensjonsleverandøren har. Arbeidsgivers pensjonsleverandør vil som i dag ha ansvaret for å fremskaffe informasjonen til arbeidsgiver. Også Finanstilsynet har bedt om at det ses nærmere på fordelingen av informasjonsansvaret mellom arbeidsgiver og arbeidsgivers pensjonsleverandør. YS har påpekt at det bør være arbeidsgiver som informerer arbeidstaker om adgangen til å velge egen pensjonskonto hos en selvvalgt leverandør, ettersom det for arbeidsgivers pensjonsleverandør kan være i strid med egne interesser å opplyse om dette.

Forbrukerrådet påpeker behovet for tydelig informasjon om kostnader, og foreslår at det bør være plikt til å informere arbeidstakerne om at prisen på pensjonsprodukter kan sammenlignes på Finansportalen.

Finanstilsynet viser bl.a. til at det bør klargjøres at plikten til å gi informasjon og rådgivning skal gjelde hele perioden pensjonsinnretningen forvalter midlene.

Pensjonskasseforeningen og Finans Norge viser til at den informasjon som skal gis ved overføring av pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto bør være mest mulig standardisert og ensartet.

5.4 Departementets vurdering

Departementet er enig i merknadene fra høringsinstansene om at arbeidsgiver vil kunne ha bedre mulighet til å nå ut med informasjon til hver enkelt arbeidstaker enn arbeidsgivers pensjonsleverandør har. Departementet foreslår derfor at arbeidsgiver skal ha ansvar for å informere arbeidstaker om samling av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto. Arbeidsgivers pensjonsleverandør vil ha ansvar for å fremskaffe informasjon slik at arbeidsgiver kan oppfylle sin informasjonsplikt overfor arbeidstakerne, jf. § 1-1 i forskrift til innskuddspensjonsloven. Det vises til lovforslaget § 2-7 annet ledd, der de nærmere informasjonskravene fremgår.

Departementet foreslår utvidede informasjonskrav i forhold til forslagene i høringsnotatet. Dette er i tråd med merknadene i høringen, og skal bidra til at arbeidstaker kan ta et informert valg i spørsmålet om overføring av pensjonskapitalbevis til forvaltning i arbeidsgivers pensjonsordning. I lovforslaget § 2-7 tredje ledd bokstav a foreslås at arbeidstaker skal informeres om at slik overføring vil bli gjennomført med mindre arbeidstaker reserverer seg mot dette. Det vises til omtale i punkt 6.4.

Departementet foreslår at arbeidstaker skal få informasjon om hvilke konkrete pensjonskapitalbevis som vil bli overført, størrelsen på midlene og den institusjon pensjonskapitalbevisene forvaltes i. Det vises til lovforslaget § 2-7 tredje ledd bokstav b. Samtidig foreslås det, i tråd med merknad fra Finans Norge, en uttrykkelig hjemmel for at arbeidsgivers pensjonsleverandør kan innhente informasjon om at arbeidstaker har pensjonskapitalbevis hos en annen leverandør, og en tilsvarende hjemmel for leverandøren av pensjonskapitalbeviset for å utlevere slik informasjon. Det vises til lovforslaget § 3-6 tredje ledd.

Det foreslås videre at arbeidstaker skal få informasjon om virkningene av at tidligere opptjent pensjonskapital overføres til arbeidsgivers pensjonsordning. Herunder må det opplyses om hvilke kostnader overføringen vil medføre for arbeidstaker, jf. at arbeidstaker etter forslaget skal betale kostnadene til forvaltning av den del av midlene som knytter seg til tidligere opptjent pensjonskapital. Arbeidstaker skal også få informasjon om handlingsrommet for investeringsvalg i arbeidsgivers pensjonsordning for den del av midlene som knytter seg til tidligere opptjent pensjonskapital. Det vises til lovforslaget § 2-7 tredje ledd bokstav c.

For at arbeidstaker skal kunne ta stilling til om det vil lønne seg å overføre sine pensjonskapitalbevis til arbeidsgivers pensjonsordning, eller om han bør beholde sine pensjonskapitalbevis der de forvaltes pr i dag, må arbeidstaker kunne sammenligne kostnader, investeringsvalg mv. i arbeidsgivers pensjonsordning med de kostnader, investeringsvalg mv. arbeidstaker pr i dag har for sine pensjonskapitalbevis. Som også flere høringsinstanser har påpekt, vil det etter departementets vurdering være å gripe for langt inn i kundeforholdet mellom arbeidstaker og leverandør av pensjonskapitalbeviset om arbeidsgivers pensjonsleverandør skal kunne innhente informasjon om kostnader, investeringsvalg mv. hos leverandøren av pensjonskapitalbeviset. Slike opplysninger er i utgangspunktet taushetsbelagte. Selv om dette ville bidratt til at arbeidstaker på en enkel måte kunne gis informasjon om konsekvensene av å samle midlene, er det etter departementets vurdering ikke tilrådelig å åpne for slik utlevering av opplysninger. Departementet foreslår i stedet at arbeidsgivers pensjonsleverandør skal ha plikt til å be leverandøren av arbeidstakers pensjonskapitalbevis om å gjøre informasjon om kostnader, investeringsvalg mv. for pensjonskapitalbeviset tilgjengelig for arbeidstaker. Selv om det kan virke kompliserende at arbeidstaker skal få informasjon fra ulike kilder, mener departementet at arbeidstaker med dette vil få et tilstrekkelig grunnlag for å kunne sammenligne sine eksisterende kostnader og vilkår med tilsvarende kostnader og vilkår i arbeidsgivers pensjonsordning. Det vises til lovforslaget § 3-6 tredje ledd jf. § 2-7 tredje ledd bokstav d.

Det foreslås at arbeidsgiver skal informere arbeidstaker om adgangen til å inngå avtale med en selvvalgt institusjon, jf. lovforslaget § 2-7 tredje ledd bokstav e. Arbeidsgiver skal også informere om at arbeidstaker som har overført sin tidligere opptjente pensjonskapital til arbeidsgivers pensjonsordning, når som helst kan velge å flytte disse midlene ut av ordningen igjen. Det vises til lovforslaget § 2-7 tredje ledd bokstav f.

I tråd med merknad fra YS foreslår departementet at også pensjonsleverandører som forvalter pensjonskapitalbevis skal pålegges å gi kundene informasjon om mulighetene for samling av pensjonskapitalbevis. Dette vil kunne nå ut til kunder som ikke er i et arbeidsforhold hvor arbeidsgiver har innskuddspensjonsordning. Det vises til lovforslaget § 6-4 første ledd.

Når arbeidstaker meldes inn i arbeidsgivers pensjonsordning, og denne forvaltes med individuelt investeringsvalg, meldes han også inn i den investeringsvalgporteføljen arbeidsgiver har valgt. Innenfor det handlingsrommet arbeidsgiver har valgt kan arbeidstaker deretter selv velge investeringsprofil. Departementet foreslår i § 2-7 annet ledd en bestemmelse om at arbeidsgiver før arbeidstaker tas opp i pensjonsordningen og gjennom medlemstiden skal gi arbeidstaker informasjon om investeringsvalgporteføljen arbeidsgiver har valgt, og som arbeidstaker omfattes av dersom han ikke foretar noe annet valg. Det skal herunder informeres om risiko, forventet avkastning og kostnader. Departementet foreslår at arbeidsgiver i tillegg skal gi arbeidstakerne informasjon om muligheten til selv å velge investeringsprofil. Slik informasjon skal etter forslaget gis før opptak i pensjonsordningen og gjennom medlemstiden, og skal være tilstrekkelig til at arbeidstakerne kan foreta velfunderte investeringsvalg. Det skal bl.a. gis informasjon om betydningen av gjenstående tid til uttak av alderspensjon. Det skal også gis informasjon om risikoreduserende tiltak når arbeidstaker har få år igjen til uttak av pensjon. Det foreslås videre at pensjonsleverandøren på anmodning fra arbeidstaker skal gi råd om sammensetning av investeringsporteføljen.

Når arbeidstaker velger forvaltning hos selvvalgt leverandør, vil det ikke være slik at arbeidstaker meldes inn i en på forhånd valgt investeringsportefølje, slik det vil være når arbeidstakers midler forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning. Avtale om forvaltning av midlene vil måtte inngås mellom arbeidstaker og den selvvalgte pensjonsleverandøren. De foreslåtte reglene om informasjon og rådgivning vedrørende sammensetning av investeringsvalgporteføljen er derfor også forskjellige for disse to situasjonene. Etter forslaget skal pensjonsleverandøren bl.a. kartlegge medlemmets behov for og ønske om risiko, og gi råd om sammensetning av investeringsporteføljen tilpasset bl.a. gjenstående tid til uttak av pensjon. Når kunden har få år igjen til uttak av pensjon, skal pensjonsleverandøren gi råd om risikoreduserende tiltak. Forslaget til lovbestemmelse er i tråd med høringsforslaget. Det vises til lovforslaget § 3-7 annet ledd.

Til dokumentets forside