Prop. 40 L (2018–2019)

Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Til innholdsfortegnelse

9 Endring i finansforetaksloven

9.1 Bakgrunnen for lovforslaget

Europarlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF om sanering og avvikling av kredittinstitusjoner, (winding-up direktivet), ble vedtatt i EU 4. april 2001. Direktivet ble del av EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 167/2002 6. desember 2002.

Direktivet regulerer reorganisering og avvikling av kredittinstitusjoner, og har bl.a. som formål å sikre at myndighetene i kredittinstitusjonens hjemland skal ha enekompetanse til å bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes overfor kredittinstitusjonene, og hvordan avvikling skal skje. Direktivet oppstiller særskilte regler i visse tilfeller for å avgjøre hvilket lands rett som kommer til anvendelse.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) uttalte i brev 25. mai 2016 at enkelte av direktivets bestemmelser ikke anses korrekt gjennomført i norsk rett. Finansdepartementet uttalte i brev 24. august 2016 til ESA at norske domstoler, etter departementets vurdering, vil komme til resultat som er i samsvar med direktivet. Videre uttalte departementet at ordlyden i relevant nasjonal lovgivning kunne reflektere direktivet mer presist. Av hensyn til forutberegnelighet og klare og presise regler, ville departementet igangsette nødvendige tiltak.

Finansdepartementet ba Finanstilsynet i brev 10. oktober 2016 om å utarbeide utkast til gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktivets lovvalgsregler. Finanstilsynet utarbeidet et høringsnotat som ble oversendt departementet 30. januar 2017. Høringsnotatet inneholdt utkast til forskriftsbestemmelser. Departementet sendte Finanstilsynets høringsnotat på høring 27. februar 2017. Høringsfristen ble satt til 27. mai 2017. Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Handelshøyskolen i Bodø

 • Høgskolen i Sørøst-Norge

 • Høgskolen i Sogn og Fjordane

 • Konkurransetilsynet

 • Norges Bank

 • Norges handelshøyskole

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Sivilombudsmannen

 • Statistisk sentralbyrå

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bankenes sikringsfond

 • Bedriftsforbundet

 • Brønnøysundregistrene

 • Den norske advokatforening

 • Den norske revisorforening

 • Finans Norge

 • Finansforbundet

 • Finansieringsselskapenes forening

 • Handelshøyskolen BI

 • Kommunalbanken Norge

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Interne Revisorers Forening

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norske finansanalytikeres forening

 • Norske kredittopplysningsbyråers forening

 • NOS Clearing ASA

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Sparebankforeningen i Norge

Følgende høringsinstanser har gitt merknader til lovforslaget:

 • Advokatforeningen

 • Finans Norge

Følgende høringsinstanser har uttalt at de ikke har merknader eller ikke ønsker å delta i høringen:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Regelrådet

 • Statistisk sentralbyrå

9.2 Gjeldende rett

Etter finansforetaksloven § 21-7 tredje ledd kan departementet i forskrift fastsette nærmere regler til utfylling og gjennomføring av reglene om offentlig administrasjon i §§ 21-7 til 21-16. Finansforetaksloven § 20-4 annet ledd gir bl.a. hjemmel til å gi regler til utfylling, gjennomføring og avgrensning av bestemmelsene i kapitlet.

9.3 Høringsforslaget

Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet at lovvalgsreglene som følger av direktivet inntas i forskrift. Tilsynet viser til at reglene i direktivet er av teknisk karakter, og anser det som hensiktsmessig å gjennomføre bestemmelsene i forskrift. Etter Finanstilsynets vurdering er det ikke hjemmel i finansforetaksloven til å fastsette regler om lovvalg i forskrift. Finanstilsynet foreslår å endre finansforetaksloven § 21-7 tredje ledd ved at det inntas et nytt punktum med hjemmel for departementet til i forskrift å fastsette nærmere regler om avvikling og reorganisering av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak.

9.4 Høringsinstansenes merknader

Ingen av høringsinstansene har kommet med merknader til innholdet i den foreslåtte forskriftshjemmelen i finansforetaksloven. Advokatforeningen og Finans Norge uttaler at de støtter forslaget.

9.5 Departementets vurdering

Etter departementets vurdering bør lovvalgsregler som følger av winding-up direktivet inntas i forskrift. Departementet foreslår at forskriftshjemmelen plasseres i finansforetaksloven § 20-4 annet ledd. Forslaget åpner for at departementet kan gi regler om avvikling og reorganisering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i forskrift, og innebærer at departementet kan fastsette lovvalgsregler som følger av winding-up direktivet i forskrift. Departementet viser til forslag til endring av finansforetaksloven § 20-4 annet ledd tredje punktum. Departementet bemerker at høringsinnspill til foreslåtte forskriftsbestemmelser vil bli vurdert i forbindelse med utforming av utfyllende regler med hjemmel i lovbestemmelsen.

Til dokumentets forside