Prop. 48 LS (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Til innholdsfortegnelse

2 Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19

2.1 Bakgrunn

Ordningen med kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere ble etablert kort tid etter nedstengningen som følge av pandemien i mars 2020. Ordningen har vært hjemlet i ulike lovbestemmelser, men innholdsmessig har ordningen i all hovedsak vært den samme helt fra starten. Det vises til nærmere omtale i Prop. 72 LS (2020–2021) Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere).

Den midlertidige loven av 5. mars 2021 nr. 5 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, ble opphevet 1. oktober 2021. På bakgrunn av Prop. 7 LS (2021–2022) Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, vedtok Stortinget en ny, midlertidig lov, lov 12. november 2021 nr. 141, som gir hjemmel for kompensasjonsytelse for inntektsbortfall i november og desember 2021, for utbetaling fra hhv. desember 2021 og januar 2022. Kompensasjonsytelsen gis til selvstendig næringsdrivende og frilansere som hadde etablert virksomheten og var aktive før 1. mars 2020. Ytelsen beregnes på grunnlag av inntekten i 2019, ev. de første månedene i 2020 for dem som først etablerte seg i 2020. Loven oppheves 1. februar 2022.

2.2 Vurderinger og forslag

Den sterkt økende smitten, særlig som følge av den nye virusmutasjonen omikron, har ført til behov for strengere smitteverntiltak. Som følge av de omfattende smitteverntiltakene som ble iverksatt 15. desember 2021, vil mange virksomheter, særlig innenfor hotell- og serveringsbransjen og i kultursektoren, måtte redusere aktiviteten eller stenge helt ned i en periode. Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere vil dermed fortsatt ha begrensede inntektsmuligheter i tiden fremover. Det vil derfor være behov for å videreføre kompensasjonsordningen i en lengre periode enn det som ble lagt til grunn for lovvedtaket i november.

Kompensasjonsytelsesordningen har under pandemien gitt inntektssikring til en gruppe sysselsatte som ikke har dagpengerettigheter. Siden ordningen ble etablert er det utbetalt kompensasjonsytelse med 2,8 mrd. kroner til om lag 26 000 personer (tilsvarende 16 pst. av alle selvstendige sysselsatte). I gjennomsnitt har hver mottaker mottatt 110 000 kroner fra denne ordningen.

Kompensasjonsytelsen ble utviklet og innført raskt, og har gitt utbetalinger til selvstendig næringsdrivende og frilansere som stod uten inntekt. Ordningen har likevel flere svakheter. Utbetalingen er tillitsbasert, periodisering av inntekter er ikke entydig og det er ingen aktivitetskrav. Det er utfordrende å kontrollere om det rapporterte inntektsbortfallet som kompenseres, er reelt. Ordningen vil være utsatt både for underrapportering og for utsatt fakturering, og det vil i praksis være vanskelig å avdekke dette.

Disse uheldige sidene får større konsekvenser og omfang jo lenger ordningen varer. Kompensasjonsordningen var ment å være midlertidig og skal kun kompensere for inntektstap som følge av pandemien. Den ble ikke utviklet for å vare i to år. Ordningen kan bidra til å hemme omstilling, dvs. overgang til annen aktivitet, samtidig som den heller ikke er egnet for å fange opp nye næringsdrivende. Ordningen bør derfor avvikles så snart situasjonen tillater det.

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen i to måneder, slik at det kan kompenseres for inntektsbortfall i januar og februar 2022.

Søknad om kompensasjonsytelse fremsettes i måneden etter utløpet av den kalendermåneden man har hatt inntektsbortfall. Søknad om kompensasjonsytelse for februar 2022 fremsettes i mars 2022. Loven foreslås derfor opphevet 1. april 2022. Det vises til forslaget til bevilgningsvedtak nedenfor, og til vedlagte lovforslag.

Som hovedregel skal forslag til lovendringer høres. Høring kan unnlates etter utredningsinstruksen punkt 3-3, blant annet dersom det må anses åpenbart unødvendig. Fordi det foreslås å videreføre en ordning som allerede har vært gjeldende i perioden fra 12. mars 2020 t.o.m. 31. desember 2021, og en videreføring allerede er varslet gjennom regjeringens pressekonferanser, er omtalt i mediene og dermed er alminnelig kjent, anses høring som åpenbart unødvendig. Lovforslaget har derfor ikke vært på alminnelig høring.

2.3 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 6 annet ledd

Som følge av at kompensasjonsytelsen skal kunne gis for inntektsbortfall i januar og februar 2022, endres datoen som angir hvilken periode det kan søkes om kompensasjonsytelse.

Til § 13 annet ledd

Som følge av at kompensasjonsytelsen skal kunne gis for inntektsbortfall i januar og februar 2022, som utbetales etterskuddsvis i februar og mars 2022, endres datoen for oppheving av loven til 1. april 2022.

Til dokumentets forside