Prop. 48 LS (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Regjeringen foreslår å forlenge og gjeninnføre enkelte økonomiske tiltak som bidrar til å begrense smittespredning og avhjelpe negative økonomiske konsekvenser av pandemien og smitteverntiltakene, både for enkeltpersoner og virksomheter. I denne proposisjonen fremmes nødvendige lovforslag og bevilgningsforslag knyttet til tiltakene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget