Prop. 48 LS (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Regjeringen foreslår å forlenge og gjeninnføre enkelte økonomiske tiltak som bidrar til å begrense smittespredning og avhjelpe negative økonomiske konsekvenser av pandemien og smitteverntiltakene, både for enkeltpersoner og virksomheter. I denne proposisjonen fremmes nødvendige lovforslag og bevilgningsforslag knyttet til tiltakene.

Regjeringen foreslår å forlenge ordningen med kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19. Dette sikrer kompensasjon for inntektsbortfall ut februar 2022, for grupper som i liten utstrekning omfattes av andre inntektssikringsordninger. Videreføring krever endringer i midlertidig lov 12. november 2021 nr. 141 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, som foreslås i denne proposisjonen.

Regjeringen foreslår videre å videreføre den forhøyede dagpengesatsen, retten til graderte dagpenger ved arbeid opp til 60 prosent av tidligere (vanlig) arbeidstid og å forlenge retten til dagpenger ut over maksimal stønadsperiode til og med 28. februar 2022. Perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering og den tilsvarende perioden permitterte kan få dagpenger, foreslås forlenget tilsvarende. I tillegg foreslås det å gjeninnføre midlertidige regler om å redusere kravet til minsteinntekt og til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger, og å gjeninnføre midlertidige regler som gir lærlinger rett til dagpenger på særlige vilkår. Regjeringen foreslår også å forlenge stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker ut februar 2022.

Regjeringen foreslår også å gjeninnføre at folketrygden skal dekke en større del av sykefravær som skyldes pandemien i perioden fra og med 1. desember til og med 30. juni 2022. Det foreslås at folketrygden skal dekke slikt fravær fra og med dag seks. Videre foreslås det doble kvoter med omsorgspengedager for kalenderåret 2022.

Til dokumentets forside