Prop. 48 LS (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Til innholdsfortegnelse

5 Arbeidsavklaringspenger

5.1 Bakgrunn

Særregler for arbeidsavklaringspenger i forbindelse med pandemien er regulert i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-17 ytes til personer som mottar arbeidsavklaringspenger i en overgangsperiode mens de søker arbeid. Stønadsperioden for denne gruppen har i forbindelse med koronapandemien blitt forlenget i flere omganger for å lette konsekvensene av pandemien for disse mottakerne. Med bakgrunn i usikkerheten om hvordan pandemien har påvirket mottakernes mulighet til å skaffe seg jobb, ble det i oktober 2021 besluttet å forlenge stønadsperioden for denne gruppen til og med 31. desember 2021 for mottakere som når maksimal stønadsperiode i perioden f.o.m. 30. september 2021 t.o.m. 30. desember 2021, jf. Prop. 7 LS (2021–2022).

Forlengelser for mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker har tidligere fulgt forlengelser for dagpengeperioden. Som for dagpenger, jf. punkt 3, ble det derfor ved kgl.res. 17. desember 2021 fastsatt forlengelse av stønadsperioden for denne gruppen t.o.m. 31. januar 2022. Forlengelsen gjelder mottakere som når maksimal stønadsperiode i perioden f.o.m. 31. desember 2021 t.o.m. 30. januar 2022. Det vanskelige arbeidsmarkedet som følge av de strenge smitteverntiltakene som ble innført i desember 2021, påvirker denne mottakergruppen like mye som ordinært ledige.

Forlengelsen av stønadsperioden for mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker vil medføre økte utgifter i 2022 med tilhørende behov for bevilgning. Hensynet til forutsigbarhet for dem som berøres av særreglene, talte for at reglene måtte fastsettes raskt. I medhold av bevilgningsreglementet § 11 samtykket Kongen derfor ved kgl.res. 17. desember 2021 til å pådra staten forpliktelser for 2022 uten bevilgningsmessig dekning på kap. 2651, post 70 på inntil 25 mill. kroner knyttet til merutgifter som følge av denne særregelen for arbeidsavklaringspenger for perioden 1. januar–31. januar 2022. Det vises til bevilgningsforslag under kap. 2651, post 70 nedenfor.

5.2 Vurderinger og forslag

Utviklingen i smittesituasjonen og behovet for smitteverntiltak framover er svært usikker. Det vil bety at en del av mottakerne av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker kan ha problemer med å finne arbeid en stund framover. Regjeringen foreslår derfor å forlenge stønadsperioden for mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker ytterligere til og med 28. februar 2022, som tilsvarer forlengelsen som foreslås for dagpengeperioden, jf. omtale under punkt 3.2. Forlengelsen gjelder tilfeller som når maksimal stønadsperiode i perioden f.o.m. 31. januar 2022 t.o.m. 27. februar 2022.

Det vises til bevilgningsforslag under kap. 2651, post 70 nedenfor.

Til dokumentets forside