Prop. 48 LS (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Til innholdsfortegnelse

A Forslag
til endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19

I

I midlertidig lov 12. november 2021 nr. 141 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 gjøres følgende endringer:

§ 6 annet ledd skal lyde:

Ytelsen kan gis for inntektsbortfall til og med 28. februar 2022.

§ 13 annet ledd skal lyde:

Loven oppheves 1. april 2022.

II

Loven trer i kraft straks og gis virkning fra og med 1. januar 2022.

Til dokumentets forside