Prop. 48 LS (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Til innholdsfortegnelse

B Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

I

I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med

1 505 000 000

fra kr 14 167 000 000 til kr 15 672 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, økes med

112 000 000

fra 65 000 000 kr til kr 177 000 000

(NY)

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, bevilges med

30 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, økes med

440 000 000

fra 42 210 000 000 kr til 42 650 000 000 kr

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, økes med

30 000 000

fra 1 440 000 000 kr til 1 470 000 000 kr

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, økes med

70 000 000

fra 1 605 000 000 kr til 1 675 000 000 kr

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, økes med

50 000 000

fra 33 561 000 000 kr til 33 611 000 000 kr

Til dokumentets forside