Prop. 48 LS (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Til innholdsfortegnelse

6 Forslag til bevilgningsendringer

De foreslåtte endringene medfører økt administrativ belastning for Arbeids- og velferdsetaten. Endringene forutsetter noe tilrettelegging i Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer, men kan gjennomføres på kort varsel. Enkelte av forlengelsene vil medføre noe manuell saksbehandling, som igjen kan påvirke saksbehandlingstiden. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg. Regjeringen vil derfor fremme forslag om en økt bevilgning til Arbeids- og velferdsetaten i samleproposisjonen som legges fram 14. januar 2022.

Kap. 2541 Dagpenger

Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 14 167 mill. kroner.

Det anslås på usikkert grunnlag at en forlengelse av retten til dagpenger for permitterte og ledige til og med 28. februar 2022, med kompensasjonsgrad på 80 pst. for dagpengegrunnlag opp til tre ganger grunnbeløpet, og at det tillates arbeid opp til 60 pst. av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, øker utgiftene til dagpenger under kap. 2541, post 70 med om lag 1 010 mill. kroner i 2022. Redusert krav til minsteinntekt og til tap av arbeid som inngangsvilkår, øker utgiftene til dagpenger under kap. 2541, post 70 med om lag 495 mill. kroner i 2022.

Beløpene inkluderer anslåtte utgifter for perioden 1. til 31. januar 2022 som det allerede er fastsatt regler for, jf. at Kongen ved kgl.res. 17. desember 2021 har gitt samtykke til å pådra forpliktelser og 22. desember 2021 har gitt samtykke til å overskride bevilgningen på posten med til sammen inntil 535 mill. kroner til formålet.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen med 1 505 mill. kroner mill. kroner.

Kap. 2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Post 70 Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 65 mill. kroner.

En videreføring av kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere til og med 28. februar 2022 er på usikkert grunnlag anslått å medføre at utgiftene under kap. 2543, post 70 øker med 112 mill. kroner i 2022.

Det foreslås å øke bevilgningen med 112 mill. kroner.

Post 71 (ny) Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning

Videreføringen av den særlige dagpengeordningen for lærlinger til og med 28. februar 2022, knyttet til forlengelse av perioden for dem som var innvilget dagpenger per. 1. oktober 2021, samt nye tilfeller fra og med 15. desember 2021 til og med 28. februar 2022, anslås å gi en økning i utgiftene under kap. 2543, post 71 på om lag 30 mill. kroner.

Beløpet inkluderer anslåtte utgifter for perioden 1. til 31. januar 2022 som det allerede er fastsatt regler for, jf. at Kongen ved kgl.res. 17. desember 2021 har gitt samtykke til å pådra forpliktelser og 22. desember 2021 har gitt samtykke til å overskride bevilgningen på posten med inntil 19 mill. kroner til formålet.

Det foreslås å bevilge posten med 30 mill. kroner.

Kap. 2650 Sykepenger

Post 70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 42 210 mill. kroner.

Følgende særregler i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien gjelder til og med 31. januar 2022:

  • Redusert antall dager med arbeidsgiverfinansiering fra 16 til fem dager for fravær som skyldes covid-19-pandemien.

  • Frilansere har rett til sykepenger fra folketrygden fra sjette dag for sykefravær som skyldes covid-19-pandemien.

Merkostnadene av å videreføre tiltakene til og med 30. juni 2022 vil avhenge av smittesituasjonen framover. Det er på usikkert grunnlag anslått at merutgifter til tiltakene for perioden 1. desember 2021–30. juni 2022 vil øke utgiftene til sykepenger med 440 mill. kroner. Beløpet inkluderer anslåtte utgifter for perioden 1. desember 2021–31. januar 2022 som det allerede er fastsatt regler for, jf. at Kongen ved kgl.res. 17. desember 2021 har gitt samtykke til å pådra forpliktelser for 2022 på posten på inntil 230 mill. kroner til formålet. Utgifter knyttet til fravær i desember 2021 vil først komme til utbetaling i 2022.

Det foreslås å øke bevilgningen med 440 mill. kroner.

Post 71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 1 440 mill. kroner.

Følgende særregel i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien gjelder til og med 31. januar 2022:

  • Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra folketrygden fra sjette dag for sykefravær som skyldes covid-19-pandemien.

Merkostnadene av å videreføre tiltaket til og med 30. juni 2022 vil avhenge av smittesituasjonen framover. Det er på usikkert grunnlag anslått at merutgifter til tiltaket for perioden 1. desember 2021–30. juni 2022 vil øke utgiftene til sykepenger for selvstendige med 30 mill. kroner. Beløpet inkluderer anslåtte utgifter for perioden 1. desember 2021–31. januar 2022 som det allerede er fastsatt regler for, jf. at Kongen ved kgl.res. 17. desember 2021 har gitt samtykke til å pådra forpliktelser for 2022 på posten på inntil 20 mill. kroner til formålet. Utgifter knyttet til fravær i desember 2021 vil først komme til utbetaling i 2022.

Det foreslås å øke bevilgningen med 30 mill. kroner.

Post 72 Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 1 605 mill. kroner.

Merkostnadene av rett til dobbel kvote med omsorgspengedager for kalenderåret 2022 vil avhenge av smittesituasjonen framover. Tiltaket er på usikkert grunnlag anslått å medføre økte utgifter til omsorgspenger på om lag 70 mill. kroner.

Det foreslås å øke bevilgningen med 70 mill. kroner.

Kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger

Post 70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 33 561 mill. kroner.

Forlengelse av stønadsperioden for mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker (ftrl. § 11-17) f.o.m. 1. januar 2022 t.o.m. 28. februar 2022, er på usikkert grunnlag anslått å medføre økte utgifter til arbeidsavklaringspenger på om lag 50 mill. kroner. Beløpet inkluderer anslåtte utgifter for perioden 1. januar–31. januar 2022 som det allerede er fastsatt regler for, jf. at Kongen ved kgl.res. 17. desember 2021 har gitt samtykke til å pådra forpliktelser for 2022 på posten på inntil 25 mill. kroner til formålet.

Det foreslås å øke bevilgningen med 50 mill. kroner.

Til dokumentets forside