Prop. 52 L (2018–2019)

Endringer i patentloven mv. (forenklinger)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet kommer i denne proposisjonen med forslag til flere endringer i patentloven. Det foreslås også enkelte endringer i varemerkeloven og designloven. Hovedformålet med endringene er å forenkle regelverket og harmonisere det med relevant internasjonalt regelverk.

For det første foreslås å erstatte det nåværende aktsomhetskravet for å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse overfor Patentstyret etter patentloven, varemerkeloven og designloven, med et vilkår om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet. Dette vil senke terskelen for å få saken tatt under videre behandling, og dermed forbedre situasjonen for rettighetshavere og fullmektiger. Det vil dessuten gi ressursbesparelser ved saksbehandlingen hos Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Videre foreslås å innføre adgang til å få gjenopprettet prioritet for en patentsøknad i tilfeller der fristen for å påberope prioritet fra en tidligere patentsøknad er oversittet. Endringen vil forbedre patentsøkernes rettsstilling, og bringe norsk rett på linje med det som gjelder etter internasjonalt regelverk og i andre nordiske land.

Det foreslås forenklinger i ordningen med administrativ patentbegrensning, slik at Patentstyrets behandling av slike saker bringes mer på linje med det som gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen. Patentstyret skal ikke lenger vurdere om det begrensede patentet oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde, og det skal ikke lenger være mulig å begjære endring av bare patentbeskrivelsen. Det skal fortsatt være mulig å begjære administrativ patentbegrensning parallelt med en ugyldighetssak om patentet for domstolene.

Det blir foreslått at det skal være en ugyldighetsgrunn også ved administrativ overprøving at kravet til beskrivelsen av oppfinnelsen, medregnet kravet om at det skal fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, ikke var oppfylt.

Det foreslås også enkelte andre mindre endringer i patentloven, for å klargjøre regelverket og harmonisere norske regler med internasjonalt regelverk og de andre nordiske land.

Proposisjonen inneholder et forslag om å endre designloven slik at det ikke lenger skal kreves at designerens navn må oppgis i søknad om designregistrering. Dette vil forenkle saksbehandlingen i saker om internasjonal designregistrering, samtidig som designeren fortsatt kan ivareta sine interesser ved å be om at navnet føres inn i Designregisteret. Det foreslås også enkelte andre mindre endringer i designloven og varemerkeloven.

Endelig foreslås å justere begrepsbruken i patentloven, varemerkeloven og designloven når det gjelder betegnelsene «avgift» og «gebyr», i tråd med Finansdepartementets rundskriv R-112/15, og å klargjøre i lovteksten konsekvensen av manglende betaling til Patentstyret for søknad, klage, krav om administrativ overprøving mv.

Til forsiden