Prop. 52 L (2018–2019)

Endringer i patentloven mv. (forenklinger)

Proposisjonen inneholder forslag om flere endringer i patentloven, som tar sikte på å forenkle regelverket og harmonisere det med relevant internasjonalt regelverk. Det foreslås bl.a. å senke terskelen for å få en sak tatt under videre behandling etter fristoversittelse overfor Patentstyret, å innføre adgang til gjenoppretting av prioritet for patentsøknader, og forenklinger i ordningen med administrativ patentbegrensning. Det foreslås også enkelte endringer i designloven og varemerkeloven, bl.a. foreslås å fjerne kravet om å oppgi designerens navn i søknad om designregistrering, for å forenkle behandlingen av internasjonale designregistreringer.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget