Høring – diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern. Hovedformålet med høringen er å klargjøre og forenkle regelverket på flere punkter, samt å harmonisere det med relevant internasjonalt regelverk. I tillegg er det over tid samlet opp flere innspill om behov for lovendringer, som følges opp nå.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2017

Vår ref.: 17/3797 EO KVM/bj

Høring – diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern (ugyldighet som innsigelse i inngrepssaker, bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatent mv.).

Vi ber adressatene om å legge frem høringsnotatet for underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som det angår, og som ikke er oppført på adressatlista.

Høringsfristen er 1. november 2017.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet per e-post, ved bruk av adressen lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med vennlig hilsen

Arnulf Tverberg e.f.
avdelingsdirektør

Kaja Midtbø Stadshaug
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Bioteknologirådet
Brønnøysundregistrene
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets forskningsinstitutt
Helsedirektoratet
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Konkurransetilsynet
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Norges forskningsråd
Norsk designråd
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Statens legemiddelverk
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet

Abelia
ACAPO AS
Advokatforeningen
Affitech AS
Agrokonsult
Apotekforeningen
Bedriftsforbundet
Bryn Aarflot
Business Software Alliance (BSA)
Den Norske Dommerforening
Farmasiforbundet
Finans Norge
Forskerforbundet
GRAFILL
Håmsø Patentbyrå
Innovasjon Norge
Institutt for energiteknikk
International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustrien
NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group
NHO Mat og Drikke
NIGeL – Norsk Industriforening for generiske legemidler
Nofima - Matforskningsinstituttet
Norges farmaceutiske forening
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norsk regnesentral
Norske industridesignere
Norske patentingeniørers forening (NPF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Onsagers AS
Patentkontoret Curo
Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst
SINTEF Ocean
Stiftelsen SINTEF
Tandbergs Patentkontor AS
Tekna
Telenor ASA
Tel-Tek
Uni Research AS
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zacco Norge

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Handelshøyskolen BI
Nord Universitet
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø