Prop. 53 LS (2019–2020)

Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endring i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

I

I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., skal § 7 nr. 1 første ledd nytt femte og sjette punktum lyde:

Løpende alderspensjon faller likevel ikke bort eller reduseres ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.

II

  1. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

  2. Lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 7 nr. 1 første ledd nytt femte og sjette punktum opphører å gjelde 1. november 2020.

Til dokumentets forside