Prop. 53 LS (2019–2020)

Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

6 Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven

6.1 Bakgrunn

Behovet for å kunne gi særregler i folketrygdloven i situasjoner der det foreligger utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom er aktualisert. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av koronavirus for en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Utbruddet viser at det er behov for hjemmel til å gi særlige regler i slike situasjoner, for å støtte opp under tiltak som kan begrense smitte, samt andre nødvendige tiltak som kan motvirke alvorlige negative konsekvenser i samfunnet.

Regjeringen mener at dagens regelverk i stor grad dekker behov for inntektskompensasjon ved fravær fra arbeid som oppstår som følge av utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Dette gjelder f.eks. rett til sykepenger pga. smittefare og omsorgspenger ved stengte skoler og barnehager pga. smittefare. Regjeringen mener likevel at en tydelig hjemmel vil gi en klarere forankring, og åpne for flere tiltak. En forskriftshjemmel er dessuten viktig for å ta høyde for fremtidige scenarier.

Som følge av at det i forbindelse med virusutbruddet kreves rask handling, fremmer regjeringen lovforslag uten å ha gjennomført offentlig høring av forslagene. Regjeringen vil så snart situasjonen er under kontroll, evaluere erfaringene med de foreslåtte endringene og vurdere om det er behov for å komme tilbake til Stortinget.

Regjeringen viser til forslag til ny § 25-16 i folketrygdloven og ny § 12-16 i arbeidsmiljøloven. Det foreslås at endringene trer i kraft straks.

6.2 Vurderinger og forslag

Det kan fremover være behov for på kort varsel å iverksette tiltak som kan forhindre smitte i befolkningen. Det må sikres nødvendig hjemmelsgrunnlag for å kunne gjøre midlertidige tilpasninger i folketrygdloven for å legge til rette for slike tiltak. I enkelte tilfeller kan tiltakene medføre at noen blir særlig økonomisk skadelidende. Myndighetene bør da ha mulighet til å innføre midlertidige kompenserende tiltak.

I en situasjon med alvorlig smittefare er det viktig at helsetjenestenes ressurser benyttes best mulig. Økt bruk av egenmelding kan redusere presset på helsetjenestene. Arbeidsgiver kan gi rett til å bruke egenmelding i hele arbeidsgiverperioden for sykepenger. Det skal drøftes med de tillitsvalgte om utvidet rett til egenmelding skal gis, jf. folketrygdloven § 8-24 tredje ledd. Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at det i forskrift også kan gis unntak fra å kreve legeerklæring som nødvendig dokumentasjon for å kunne behandle saker etter folketrygdloven. Hjemmelen åpner også for å forskriftsfeste at eventuelle krav til personlig fremmøte hos lege for å få legeerklæring kan fravikes. Unntak fra krav om legeerklæring må brukes med varsomhet og bør hovedsakelig brukes i saker hvor risikoen for misbruk er lav.

Folketrygdloven § 8-4 regulerer retten til sykepenger. Etter første ledd er det et vilkår for sykepenger at man er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Personer som har, eller etter en faglig vurdering antas å ha, en smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 nr. 2, vil kunne ha rett til sykepenger etter alminnelige regler i § 8-4 første ledd.

§ 8-4 tredje ledd regulerer rett til sykepenger i en rekke andre tilfeller. Etter tredje ledd bokstav f) kan det gis sykepenger når «vedkommende myndighet har nedlagt forbud mot at vedkommende arbeider på grunn av smittefare». Bestemmelsen er rettet mot tilfeller som er omfattet av smittevernloven § 4-2, som regulerer forbud mot utførelse av arbeid m.m.

Utøvelsen av et «føre var»-prinsipp senker terskelen for å være borte fra jobb. Dette må normalt løses ved tiltak på arbeidsplassen, som hjemmekontor eller lignende. I enkelte tilfeller vil det ikke være mulig å tilrettelegge arbeidet, samtidig som situasjonen ikke dekkes av reglene for syke- og omsorgspenger. Muligheter til å utvide eller gjøre unntak fra gjeldende regelverk kan sikre aktiv oppslutning om helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Departementet foreslår derfor at det gis hjemmel til å fastsette nærmere regler om dette i forskrift.

Det kan etter gjeldende regelverk gis omsorgspenger dersom barnepasser er syk (§ 9-5 b). Alle må se etter smidige løsninger for å holde hjulene i gang. På den enkelte arbeidsplass må arbeidsgiver og arbeidstakere finne felles løsninger. Dersom barnehagen eller skolen stenger på grunn av utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom anses dette som at barnepasser er syk og gir dermed rett til omsorgspenger.

Lovforslaget innebærer at Arbeids- og sosialdepartementet i forskrift kan gi unntak fra krav til legeerklæring, gi nærmere regler om rett til sykepenger etter § 8-4 for personer som har eller kan antas å ha smittsom sykdom, rett til omsorgspenger, samt unntak fra pålagte plikter. På disse områdene kan det haste å iverksette tiltak, og det foreslås at departementet får fullmakt til å fastsette eventuelle forskrifter.

Videre foreslår Arbeids- og sosialdepartementet at Kongen i statsråd i forskrift kan gi bestemmelser som utvider trygdens ansvar for å utbetale ytelser etter folketrygdloven. Slike tiltak bør fastsettes av Kongen i statsråd, siden de kan være mer inngripende og fordi de vil kunne få vesentlige samfunnsmessige og budsjettmessige konsekvenser. Myndighetene må vurdere situasjonen løpende og ikke iverksette unødvendige tiltak. Muligheten til å gi særlige regler skal bare benyttes når det er nødvendig.

Forslaget til ny § 25-16 i folketrygdloven gir henholdsvis Kongen i statsråd og departementet hjemmel til å gi forskrifter i tilfeller der det foreligger utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Det foreslås at Kongen i statsråd kan gi regler som utvider trygdens ansvar for å utbetale ytelser etter folketrygdloven. Uttrykket «trygdens ansvar for å utbetale ytelser» omfatter her både utbetaling til den enkelte og refusjon til arbeidsgiver. Videre foreslås at departementet kan gi regler om unntak fra krav til legeerklæring, rett til sykepenger etter § 8-4 for personer som har eller kan antas å ha smittsom sykdom, rett til omsorgspenger og unntak fra pålagte plikter. Unntak fra pålagte plikter kan f.eks. være aktivitetsplikt, krav om å delta på møter o.l.

Reglene om rett til permisjon i arbeidsmiljøloven kapittel 12 har nær tilknytning til «mot-svarende» regler om stønad etter folketrygdloven. Etter Arbeids- og sosialdepartementets oppfatning vil det kunne være behov for også å kunne fastsette særlige bestemmelser om rett til permisjon for arbeidstakere i situasjoner hvor det foreligger utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, så lenge smittefaren er tilstede. Regjeringen foreslår at det fastsettes en hjemmel for å kunne gi slike regler i ny § 12-16 i arbeidsmiljøloven.

Forslaget til ny § 12-16 i arbeidsmiljøloven gir Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å kunne fastsette særlige forskrifter om rett til permisjon som avviker fra det som ellers følger av arbeidsmiljøloven kapittel 12. Vilkåret for å kunne gi slike regler er at det det foreligger utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, jf. folketrygdloven § 25-16. I likhet med folketrygdlovens bestemmelse, kan eventuelle særlige forskriftsbestemmelser i slike situasjoner bare gis virkning så lenge smittefaren er tilstede.

Regjeringen viser til forslag til ny § 25-16 i folketrygdloven og ny § 12-16 i arbeidsmiljøloven.

6.3 Ikrafttredelse, administrative og økonomiske konsekvenser

Det foreslås at lovendringene skal tre i kraft straks.

Forskriftshjemmelen som foreslås vil i seg selv ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. De økonomiske og administrative konsekvensene knyttet til å fastsette for-skrifter, vil avhenge av hvilke tiltak som foreslås iverksatt.

6.4 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til ny § 25-16 i folketrygdloven

Bestemmelsen gir henholdsvis Kongen i statsråd og Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å gi forskrifter i tilfeller der det foreligger utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Det foreslås at Kongen i statsråd kan gi regler som utvider trygdens ansvar for å utbetale ytelser etter folketrygdloven. Videre foreslås at Arbeids- og sosialdepartementet kan gi forskrift om unntak fra krav til legeerklæring, rett til sykepenger etter § 8-4 for personer som har eller kan antas å ha smittsom sykdom, rett til omsorgspenger og unntak fra pålagte plikter. Uttrykket «trygdens ansvar for å utbetale ytelser» omfatter her både utbetaling til den enkelte og refusjon til arbeidsgiver. Hjemmelen kan tas i bruk uavhengig av om det er fattet tiltak med hjemmel i smittevernloven.

Til ny § 12-16 i arbeidsmiljøloven

Bestemmelsen gir Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å kunne fastsette særlige forskrifter om rett til permisjon som avviker fra det som ellers følger av arbeidsmiljøloven kapittel 12. Vilkåret for å kunne gi slike regler er at det foreligger utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, jf. folketrygdloven § 25-16. I likhet med folketrygdlovens bestemmelse, kan eventuelle særlige forskriftsbestemmelser i slike situasjoner bare gis virkning så lenge smittefaren er tilstede.

Til dokumentets forside