Prop. 53 LS (2019–2020)

Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i folketrygdloven

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

I innholdsfortegnelsen i kapittel 25 skal sekstende strekpunkt lyde:

  • forskrifter ved allmennfarlig smittsom sykdom står i § 25-16

Gjeldende sekstende strekpunkt blir nytt syttende strekpunkt.

Ny § 25-16 skal lyde:

§ 25-16 Forskrifter ved allmennfarlig smittsom sykdom

Ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan Kongen i statsråd gi forskrift om utvidelse av trygdens ansvar for å utbetale ytelser etter folketrygdloven.

På tilsvarende vilkår som nevnt i første ledd kan departementet gi forskrift om

  • a) unntak fra krav til legeerklæring,

  • b) rett til sykepenger etter § 8-4 for personer som har eller kan antas å ha smittsom sykdom, og

  • c) rett til omsorgspenger, og

  • d) unntak fra pålagte plikter.

Forskrift gitt med hjemmel i første eller annet ledd kan gis virkning så lenge utbruddet eller faren for utbrudd er til stede.

II

Loven trer i kraft straks.

Til dokumentets forside