Prop. 53 LS (2019–2020)

Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

7 Tidsbegrenset unntak fra avkorting i pensjon for helsepersonell

7.1 Innledning

Finansdepartementet, i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet, legger med dette frem forslag til endringer i

  • lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 26 sjette ledd

  • lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 7 nr. 1

  • lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 11 tredje ledd

I forbindelse med utbrudd av koronavirus legger regjeringen til rette for at kvalifisert og nødvendig personell ved behov kan mobiliseres til arbeid i offentlig helsesektor. Alderspensjonister er i denne sammenheng en aktuell gruppe.

Felles for de pensjonsordningene som her foreslås endret, er at arbeidsinntekt kan medføre avkorting eller bortfall av pensjon. Departementet legger i denne proposisjonen frem forslag som innebærer at disse reglene suspenderes på nærmere angitte vilkår og for en begrenset periode i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

7.2 Bakgrunn

Det er grunn til å anta at langt flere kan bli syke av koronavirus enn av ordinær sesonginfluensa.

På denne bakgrunn kan et behov for økt bemanning i offentlig helsesektor ikke utelukkes.

For å møte et slikt bemanningsbehov, legger regjeringen til rette for at det kan rekrutteres kvalifisert personell gjennom frivillig mobilisering. Dersom situasjonen likevel tilsier det, kan det være aktuelt for myndighetene å beordre kvalifisert personell til tjeneste.

Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) har til formål å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, jf. § 1-1 første ledd. I medhold av § 4-1 første ledd kan beordringspliktig personell blant annet pålegges å forbli i tjeneste ut over ordinær arbeidstid, møte frem på nærmere angitt sted og utføre nærmere tilvist arbeid innen virksomheter loven omfatter.

Generelt for de pensjonsordningene som foreslås endret, gjelder at pensjonisten ikke fritt kan jobbe ved siden av pensjonen før den avkortes eller faller bort, se redegjørelsen i punkt 7.3. Departementet foreslår bestemmelser som suspenderer disse reglene ved frivillig eller pålagt arbeid i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Det understrekes at fremlegget gjelder i en avgrenset periode, og kun i forbindelse med arbeid innenfor et nærmere fastsatt virkeområde.

En annen gruppe som kan mobiliseres i en pandemisituasjon, er alderspensjonister i folketrygden. Alderspensjon fra folketrygden avkortes ikke for inntekt. Disse vil dermed kunne jobbe i forbindelse med virusutbruddet uten avkorting eller bortfall av pensjon.

7.3 Gjeldende rett

7.3.1 Lov om Statens pensjonskasse

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse oppstilles en tjenestepensjonsordning for ansatte i staten med minst 20 prosent stilling. Store deler av undervisnings- og forskningssektoren er også medlemmer. I tillegg kan virksomheter som statsforetak, statsaksjeselskaper og andre virksomheter med offentlig tilknytning, velge medlemskap for de ansatte på frivillig basis.

Et medlem kan fratre med løpende alderspensjon ved stillingens aldersgrense, jf. lovens § 21 første ledd. Aldersgrensen er som hovedregel 70 år. Man kan også fratre ved 67 år om man tar ut folketrygdens alderspensjon. For noen stillinger gjelder en lavere aldersgrense enn 70 år (65, 63 og 60 år). Er summen av alder og tjenestetid minst 85 år, kan man fratre inntil 3 år før stillingens aldersgrense.

Forholdet til inntekt ved siden av alderspensjonen er regulert i lovens § 26 tredje ledd, hvor tredje og fjerde punktum lyder:

«Løpende alderspensjon faller også bort ved ny innskottsplikt dersom grunnlaget i den nye stilling er minst like stort som grunnlaget i den tidligere stilling. Er grunnlaget i den nye stilling mindre, utbetales pensjon av forskjellen mellom grunnlagene.»

Avkorting av alderspensjon er således knyttet til at man igjen tar en stilling som gir rett til medlemskap i tjenestepensjonsordningen. Tar man en stilling som gir rett til medlemskap i en annen offentlig tjenestepensjonsordning, vil dette også medføre avkorting av pensjonen fra Statens pensjonskasse. Det følger av overføringsavtalen som er inngått mellom Statens pensjonskasse og de fleste andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger. Avtalen innebærer at opptjente pensjonsrettigheter i andre ordninger overføres til siste pensjonsordning man er medlem i. En stilling som gir rett til medlemskap i en annen offentlig tjenestepensjonsordning som er med i avtalen, vil dermed være likestilt med og medføre avkorting av alderspensjonen fra Statens pensjonskasse. Et særskilt forhold ved Statens pensjonskasse er at uføre- og alderspensjonister er medlemmer også når arbeidstiden er kortere enn 20 prosent stilling, jf. lov om Statens pensjonskasse § 5 første ledd tredje punktum.

Ved arbeid i privat sektor, blir pensjonen fra den offentlige tjenestepensjonsordningen ikke påvirket av arbeidsinntekten.

Etter forskrift 19. desember 2003 nr. 1618, fastsatt med hjemmel i lovens § 5, kan en alderspensjonist ansettes på såkalte pensjonistvilkår uten at alderspensjon avkortes. Det vil si at man får pensjonistlønn, som per januar 2020 er på 214 kroner per time.

7.3.2 Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. oppstiller en tjenestepensjonsordning for nærmere angitt ansatte ved apotek. I tillegg er enkelte arbeidstakere innenfor farmasifaget tilknyttet ordningen etter vedtak av Arbeids- og sosialdepartementet.

Et medlem får alderspensjon når vedkommende fratrer sin stilling ved eller etter nådd aldersgrense, jf. lovens § 7 nr. 1.

Når det gjelder arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon, følger pensjonsordningen samme system som lov om Statens pensjonskasse. Alderspensjonen skal avkortes dersom man igjen tar medlemsberettiget stilling. Minstekravet for rett og plikt til medlemskap i pensjonsordningen for apotekvirksomhet, er vanligvis at man har 20 prosent stilling.

7.3.3 Lov om pensjonsordning for sykepleiere

I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere oppstilles en obligatorisk tjenestepensjonsordning for offentlig godkjente sykepleiere ansatt i nærmere angitte stillinger.

Alderspensjon kan tas ut ved aldersgrensen for stillingen, jf. § 7 første ledd. Aldersgrensen er enten 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger, eller 65 år for underordnede sykepleiere, jf. § 6. Dersom summen av medlemmets tjenestetid og alder er minst 85 år, kan alderspensjon tas ut inntil 3 år før aldersgrensen.

Forholdet til inntekt ved siden av alderspensjon er regulert i § 11 tredje og fjerde ledd, som lyder:

«Løpende alderspensjon reduseres eller faller bort dersom pensjonisten på ny tar innskuddspliktig stilling, se § 3 første ledd bokstav b.
Alderspensjonen faller helt bort dersom forskjellen mellom den stillingen vedkommende hadde før fratreden og ny stilling er mindre enn 10 prosentenheter.»

Spørsmålet om avkorting eller bortfall av alderspensjon ved arbeidsinntekt er knyttet opp mot at man begynner i en slik stilling at man igjen opptjener rettigheter i ordningen. Hovedregelen for medlemskap i ordningen er minst 20 prosent stilling av full stilling.

På bakgrunn av overføringsavtalen, se nærmere punkt 7.3.1, vil også en medlemsberettiget stilling i en annen offentlig tjenestepensjonsordning som utgangspunkt være likestilt med stilling i sykepleierordningen. Pensjonen fra sykepleierordningen vil i så fall bli avkortet eller falle bort.

7.4 Vurderinger og forslag

7.4.1 Innledning

I en pandemisituasjon kan det ikke utelukkes et behov for økt bemanning i helsesektoren. Det kan derfor være aktuelt å mobilisere alderspensjonister som tidligere har jobbet i helsesektoren.

7.4.2 Frivillig tjeneste

Økt mobilisering kan skje ved at det legges til rette for at disse personene frivillig melder seg til tjeneste. Etter dagens regler kan pensjonen på nærmere vilkår avkortes eller falle bort, og det vil sannsynligvis være mindre interessant for pensjonister å frivillig melde seg til tjeneste. Som et hensiktsmessig virkemiddel foreslår regjeringen regler som medfører at løpende alderspensjon likevel ikke avkortes eller faller bort på grunn av arbeidsinntekt i forbindelse med utbruddet av koronavirus.

Gjeldende regler om avkorting og bortfall av pensjon ved arbeidsinntekt er klare og absolutte i sin form, slik at eventuelle unntak i alminnelighet bør begrenses og være godt begrunnet. I en pandemisituasjon er det overordnede formålet at den offentlige helsetjenesten opprettholder nødvendig helsehjelp. For å realisere dette formålet, foreslår departementet at inntekt fra frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste eller hos private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helsetjenester til befolkningen, likevel ikke skal medføre avkorting eller bortfall av pensjon.

Begrepet offentlig helsetjeneste skal forstås på samme måte som tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a. Dette omfatter typisk virksomheter som går inn under lov om spesialisthelsetjenesten m.m., lov om helseforetak m.m. og helse- og omsorgstjenesteloven. Arbeid for private som i henhold til lov eller avtale med det offentlige tilbyr helsetjenester til befolkningen, jf. tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b, likestilles.

I lys av formålet med endringsforslaget, oppstilles for frivillig tjeneste et vilkår om at arbeidet må være nødvendig for å møte et personellbehov som skyldes utbruddet av koronavirus.

7.4.3 Beordret tjeneste

Dersom frivillig tjeneste viser seg ikke å være tilstrekkelig for å håndtere en pandemisituasjon, kan myndighetene med hjemmel i helseberedskapsloven § 4-1 første ledd beordre personell til tjeneste.

I forbindelse med utbruddet av koronavirus har Helse- og omsorgsdepartementet fått særskilte fullmakter til å benytte beordringshjemmelen i helseberedskapsloven, jf. forskrift 6. mars 2020 nr. 238. Tidligere ansatte kan være alderspensjonister, som dermed blant annet kan beordres på lik linje med annet personell som går inn under loven.

Det er ikke grunnlag for å sette de som beordres i en annen stilling enn de frivillige når det gjelder avkorting eller bortfall av pensjon. Departementet foreslår derfor tilsvarende regler også for disse.

7.4.4 Særlige forhold ved tjenestepensjonsordningene

Som det fremkommer i punkt 7.3.1 til 7.3.3, er dagens regler for avkorting av alderspensjon i tjenestepensjonsordningene knyttet opp til at pensjonisten igjen tar en medlemsberettiget stilling. I de foreslåtte endringene vil inntekt i forbindelse med pandemien ikke medføre at pensjonen skal avkortes eller falle bort. Dersom inntekten medfører at vedkommende fyller vilkårene for en medlemsberettiget stilling, vil pensjonisten fortsatt kunne få rett til medlemskap og de rettigheter som følger medlemskapet. Departementet legger til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på den ekstra tjenesten som følge av reglene i tjenestepensjonslovene og samordningsloven. Departementet vil følge opp dette forholdet særskilt.

Enkelte alderspensjonister kan ha pensjon fra kommunale tjenestepensjonsordninger som ikke omfattes av dette fremlegget. Disse ordningene følger i stor grad de samme regler som gjelder for Statens pensjonskasse. I den grad aktuelt personell får pensjon fra en slik tjenestepensjonsordning, forutsetter departementet at disse ordningene følger samme endring som foreslås her.

7.4.5 Ikrafttredelse og opphør

Det foreslås at endringene trer i kraft straks. Pensjonister som har utført arbeid i forbindelse med utbruddet av koronavirus fra denne dato, og som ellers fyller vilkårene i fremlegget, får ikke avkorting eller bortfall av pensjonen. Virkningstidspunktet er fastsatt på bakgrunn av at enkelte pensjonister allerede frivillig gjør tjeneste i forbindelse med utbruddet av koronavirus.

Behovet for ekstrapersonell i helsesektoren antas å være aktuelt i en begrenset periode, slik at lovendringene uansett opphører å gjelde 1. november 2020.

7.4.6 Merknader til endringen i lov om Statens pensjonskasse

I forslaget til nytt sjette ledd i § 26, gjøres unntak fra bestemmelsen om avkorting eller bortfall av løpende pensjon i tredje ledd tredje og fjerde punktum. Forslaget til sjette ledd første punktum gjelder for inntekter fra arbeid i forbindelse med beordret tjeneste etter helseberedskapsloven. Forslaget oppstiller for det første et krav om at beordringen omfatter tjeneste i virksomheter som går inn under helseberedskapsloven § 1-3 bokstav a til c. For det andre at beordringen gjelder tjeneste i disse virksomhetene på grunn av utbruddet av koronavirus.

I forslagets sjette ledd andre punktum likestilles frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste med beordret tjeneste, når arbeidet er nødvendig for å møte et behov for personell, og behovet er ekstraordinært på grunn av utbruddet av koronavirus.

Det vises til omtale over.

7.4.7 Merknader til endringen i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

I forslaget til nytt femte og sjette punktum i § 7 nr. 1 første ledd, fastsettes at løpende alderspensjon etter § 7 nr. 1 første ledd første punktum ikke avkortes eller faller bort. Forslaget til femte punktum gjelder for inntekter fra arbeid i forbindelse med beordret tjeneste etter helseberedskapsloven § 1-3 bokstav a til c.

I forslagets sjette punktum likestilles frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste med beordret tjeneste, når arbeidet er nødvendig for å møte et behov for personell, og behovet er ekstraordinært på grunn av utbruddet av koronavirus.

Det vises til omtale over.

7.4.8 Merknader til endringen i lov om pensjonsordning for sykepleiere

I forslaget til nytt andre punktum i § 11 tredje ledd gjøres unntak fra bestemmelsen om avkorting eller bortfall av løpende pensjon i tredje ledd første punktum. Forslaget gjelder for inntekter fra arbeid i forbindelse med beordret tjeneste etter helseberedskapsloven § 1-3 bokstav a til c.

I forslagets tredje punktum likestilles frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste med beordret tjeneste, når arbeidet er nødvendig for å møte et behov for personell, og behovet er ekstraordinært på grunn av utbruddet av koronavirus.

Det vises til omtale over.

7.5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslagene vil kunne medføre visse administrative konsekvenser for de offentlige tjenestepensjonsleverandørene i forbindelse med den eventuelle påfølgende inntektskontrollen. Omfanget av behovet for frivillig eller beordret tjeneste er imidlertid usikkert, slik at det er vanskelig å ha noen sikker formening om hvor omfattende disse konsekvensene kan bli.

Forslaget antas ikke å ha budsjettmessige konsekvenser for tjenestepensjonsordningene. Det er vanskelig å anslå eventuelle innsparte pensjonsutgifter dersom avkortingen opprettholdes, da dette avhenger av den enkeltes pensjonssituasjon. Det må også antas at færre ville melde seg til tjeneste dersom avkorting opprettholdes.

Til dokumentets forside