Prop. 53 LS (2019–2020)

Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse

 • lov om endring i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

 • lov om endring i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

 • lov om endring i permitteringslønnsloven

 • lov om endringer i folketrygdloven

 • lov om endringer i skatteloven

 • lov om endring i arbeidsmiljøloven

 • lov om endring i skattebetalingsloven

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 13. desember 2019 om flypassasjeravgift (kap. 5561 post 70)

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse

 • lov om endring i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

 • lov om endring i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

 • lov om endring i permitteringslønnsloven

 • lov om endringer i folketrygdloven

 • lov om endringer i skatteloven

 • lov om endring i arbeidsmiljøloven

 • lov om endring i skattebetalingsloven

  og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 13. desember 2019 om flypassasjeravgift (kap. 5561 post 70)

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside