Prop. 62 L (2017–2018)

Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i domstolloven, tvisteloven, straffeprosessloven og rettsgebyrloven. Det foreslås å gi hjemmel i lov for elektronisk kommunikasjon med domstolene samt en forskriftshjemmel for obligatorisk bruk av bestemte kommunikasjonsformer. Videre foreslås regler i domstolloven og straffeprosessloven om å likestille elektronisk signatur med underskrift på papir. Det åpnes for å likestille elektronisk forkynning med postforkynning, og å tillate at forkynning ved oppslag kan gjøres på nettsted. Det foreslås videre å gi adgang til oppfriskning av fraværsdommer avsagt i forliksrådet. Det innebærer at saken kan behandles på nytt i forliksrådet, og at det ikke lenger vil være nødvendig å ta ut stevning for tingretten for å få avgjørelsen overprøvd. For å minske risikoen for uriktige avsagte fraværsdommer, foreslås bl.a. å innføre plikt for forliksrådet til å kontrollere at klagemotpartens adresse er riktig. Det foreslås at det må betales et halvt rettsgebyr ved begjæring om slik oppfriskning. Endelig foreslås å en ny bestemmelse i domstolloven om sikkerhetskontroll.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget