Elektronisk kommunikasjon med domstolene - høring av forskriftsendringer

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.08.2016

Vår ref.: 16/3073 - GRK

Elektronisk kommunikasjon med domstolene - høring av forskriftsendringer  


Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene (ELSAM-forskriften) og forskrift om postforkynning (Postforkynningsforskriften).

Et utprøvingsprosjekt med elektronisk samhandling med enkelte domstoler ble hjemlet i forskrift om prøveordning med elektronisk kommunikasjon med domstolene av 12.02.2012 – den såkalte prøveforskriften. Prøveordningen har foregått i to faser og har omfattet seks domstoler; Sunnmøre tingrett, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett fra mai 2013 og Fredrikstad tingrett, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra november 2014.

Selve utprøvingsprosjektet med domstolenes aktørportal (Aktørportalen) ble avsluttet våren 2015. De domstolene som var med i prosjektet benytter fortsatt løsningen samtidig som Domstoladminstrasjonen parallellt forbedrer og utvikler løsningen med ny funksjonalitet. Domstoladministrasjonen tar sikte på en gradvis utrulling av domstolenes aktørportal til øvrige domstoler etter en nærmere fastsatt plan.

Høringsfristen er 22. august 2016.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/id2507741

Høringene er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med vennlig hilsen 


Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Grethe Kleivan
avdelingsdirektør

Finansdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Jordskifterettene
Kommunenes Sentralforbund
Den norske Dommerforening
Dommerfullmektigforeningen
Advokatforeningen
Norges Juristforbund
Parat
Norsk Tjenestemannslag
Akademikerne