Høring av forslag om endringer i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolene

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2017

Vår ref.: 17/3919

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolene.

Det er et politisk og domstolfaglig ønske at kommunikasjonen med domstolene gjøres elektronisk i så stor utstrekning som mulig, se Innst. 6 S (2016–2017) s. 16. På denne bakgrunn foreslås endringer i domstolloven § 197 a i form av en forskriftshjemmel som gir anledning til å fastsette at bruk av bestemte elektroniske løsninger skal være obligatorisk i skriftlig kommunikasjon med domstolene. Det foreslås også at plikten til elektronisk kommunikasjon kan begrenses til bestemte sakstyper og brukergrupper. Loven gir i dag ikke hjemmel til å fastsette at elektronisk kommunikasjon skal være obligatorisk for domstolenes aktører.

Hvilke sakstyper og brukergrupper elektronisk kommunikasjon med domstolene skal være obligatorisk for, foreslås regulert i ny § 3 a i forskrift 28. oktober 2016 nr. 1258 om elektronisk kommunikasjon med domstolene (ELSAM-forskriften). ELSAM-forskriften er gitt med hjemmel i domstolloven § 197 a og regulerer elektronisk kommunikasjon med domstolene gjennom domstolenes aktørportal («Aktørportalen»). I ny § 3 a foreslås inntatt nærmere bestemmelser om obligatorisk bruk av Aktørportalen for advokater og advokatfullmektiger. Denne gruppen aktører gis plikt til å registrere seg som brukere av nettportalen og kommunisere gjennom nettportalen med domstolene som omfattes av forskriften.

Forslaget er utarbeidet av Domstoladministrasjonen i samarbeid med departementet.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. desember 2017.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2568600

Høringene er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet og forslaget for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Med vennlig hilsen
Jostein H. Solberg
avdelingsdirektør

Arild Brukstuen
førstekonsulent

 • Finansdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
   
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Domstoladministrasjonen
   
   
 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Tingrettene
 • Jordskifterettene
   
   
 • Akademikerne
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Dommerfullmektigforeningen
 • KS
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Parat 

Til toppen