Prop. 7 LS (2021–2022)

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Regjeringen foreslår å forlenge enkelte økonomiske tiltak i møte med pandemien, som bidrar til å sikre inntekt for noen grupper som er særlig rammet av økonomiske konsekvenser av pandemien. I denne proposisjonen fremmes nødvendig lovforslag og bevilgningsforslag knyttet til forlengelsene. Proposisjonen erstatter Prop. 243 S (2020–2021).

Regjeringen legger fram forslag om en ny, midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19. Dette sikrer kompensasjon for inntektsbortfall ut 2021, for grupper som i liten utstrekning omfattes av andre inntektssikringsordninger. Lovforslaget tilsvarer i all hovedsak midlertidig lov 5. mars 2021 nr. 5 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 som ble opphevet 1. oktober 2021.

Perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering og den tilsvarende perioden permitterte kan få dagpenger, foreslås forlenget t.o.m. 31. desember 2021. Videre foreslås det tilsvarende å forlenge retten til dagpenger ut over maksimal stønadsperiode, å videreføre den forhøyede kompensasjonsgraden for dagpenger og å videreføre rett til graderte dagpenger ved arbeid opp til 60 prosent av tidligere (vanlig) arbeidstid.

Regjeringen foreslår også å videreføre særregler for omsorgspenger og særregler for arbeidsavklaringspenger t.o.m. 31. desember 2021. Regjeringen vil også i forskrift videreføre retten til sykepenger ved covid-19 eller mistanke om slik sykdom ut 2021.

Til dokumentets forside