Prop. 7 LS (2021–2022)

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Til innholdsfortegnelse

5 Arbeidsavklaringspenger

5.1 Bakgrunn

I forbindelse med pandemien ble det innført flere midlertidige særordninger for ordningen med arbeidsavklaringspenger. Disse var regulert i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Arbeidsavklaringspenger kan gis i inntil tre år, og forlenges i inntil to år, hvis vilkårene for forlengelse er oppfylt, jf. folketrygdloven § 11-12. Denne bestemmelsen omfatter mottakere som har nedsatt arbeidsevne og som er under arbeidsavklaring. Stønadsperioden med arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-12 ble forlenget med seks måneder i perioden 16. mars 2020 t.o.m. 31. oktober 2020. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble det gjeninnført tiltak for personer som mottar arbeidsavklaringspenger under arbeidsavklaring, jf. Prop. 195 S (2020–2021) og Innst. 600 S (2020–2021). Dette tiltaket innebar at stønadsperioden ble forlenget ut september 2021 for mottakere som nådde maksimal stønadsperiode mellom 1. juli og 30. september.

Stønadsperioden for mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker etter folketrygdloven § 11-17 har i hovedsak blitt forlenget tilsvarende forlengelser for dagpengeperioden. Mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker som nådde maksimal stønadsperiode i perioden f.o.m. 29. februar 2020 t.o.m. 30. oktober 2020 fikk forlengelse t.o.m. 31. oktober 2020. Forlengelse av stønadsperioden ble gjeninnført 1. mars 2021 og gjaldt t.o.m. 30. juni 2021 for mottakere som nådde sin maksimale stønadsperiode 1. mars 2021 eller senere. De som gikk ut av ordningen f.o.m. 1. november 2020 t.o.m. 28. februar 2021, fikk likevel mulighet til å søke om forlenget stønadsperiode for perioden f.o.m. 1. mars t.o.m. 30. juni 2021. Tiltaket er i flere omganger forlenget tilsvarende forlengelser for dagpengeperioden. Stønadsperioden ble i siste omgang forlenget t.o.m. 30. september 2021 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021, jf. Prop. 195 S (2020–2021) og Innst. 600 S (2020–2021).

5.2 Vurderinger og forslag

Tidligere forlengelser for mottakere av arbeidsavklaringspenger under arbeidsavklaring (§ 11-12) har vært begrunnet med at konsekvensene av pandemien har medført at mange aktiviteter, og dermed framdrift for mottakere av arbeidsavklaringspenger, ble satt på vent. De som mottar arbeidsavklaringspenger etter § 11-17 er avklart til arbeid og søker arbeid. Tidligere forlengelser for denne gruppen har vært begrunnet med et krevende arbeidsmarked.

Det foreligger per i dag ikke informasjon som tilsier at perioden for avklaring av mottakere på arbeidsavklaringspenger bør forlenges ytterligere utelukkende på grunn av mangelfull oppfølging som følge av pandemien. Det er imidlertid fortsatt usikkert hvordan pandemien har påvirket avklaringsløpet til mottakerne av arbeidsavklaringspenger underveis i stønadsperioden og deres muligheter for å skaffe seg arbeid etter at stønadsperioden har gått ut.

Regjeringen foreslår derfor å forlenge stønadsperioden fram t.o.m. 31. desember 2021 for mottakere av arbeidsavklaringspenger etter §§ 11-12 og 11-17. Forlengelsen gjelder i de tilfeller hvor stønadsperioden løper ut i perioden f.o.m. 30. september 2021 t.o.m. 30. desember 2021. Disse mottakerne vil med dette forslaget få forlenget sin rett til arbeidsavklaringspenger fra det tidspunktet de gikk ut av ordningen og få etterbetalt stønad for denne perioden. For disse mottakerne vil karensperioden (på ett år) dermed forskyves og gjelde først fra ny avgangsdato.

Ved gjeninnføring av en slik ordning vil de som mister retten til arbeidsavklaringspenger etter 30. september måtte søke om forlengelse fram til ny automatisk systemløsning er på plass. De som omfattes av dette må sende søknad om forlengelse før 1. januar 2022. En automatisk systemløsning vil være på plass for mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker (§ 11-17) f.o.m. 2. november. For mottakere av arbeidsavklaringspenger under arbeidsavklaring (§ 11-12) vil systemløsningen være på plass f.o.m. 12. november. De som går ut perioden etter disse tidspunktene og t.o.m. 30. desember 2021 vil få automatisk forlengelse. Av systemtekniske årsaker vil det også kunne ta tid før ytelsen utbetales.

Forlengelse av stønadsperioden for mottakere av arbeidsavklaringspenger §§ 11-12 og 11-17 gjennomføres ved endring av midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien, som fastsettes av Kongen i statsråd, med hjemmel i folketrygdloven § 25-16.

Det vises til bevilgningsforslag under kap. 2651, post 70 og kap. 2655, post 70 nedenfor.

Til dokumentets forside