Prop. 7 LS (2021–2022)

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Regjeringen foreslår i Prop. 7 LS (2021-2022) å forlenge enkelte økonomiske tiltak i møte med pandemien, som bidrar til å sikre inntekt for noen grupper som er særlig rammet av økonomiske konsekvenser av pandemien. I denne proposisjonen fremmes nødvendig lovforslag og bevilgningsforslag knyttet til forlengelsene. Proposisjonen erstatter Prop. 243 S (2020–2021).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget