Prop. 7 LS (2021–2022)

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Til innholdsfortegnelse

4 Sykepenger og omsorgspenger

4.1 Bakgrunn

Særregler for sykepenger og omsorgspenger i forbindelse med pandemien er fastsatt i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

I lys av smittesituasjonen før sommeren ble særreglene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021 forlenget t.o.m. 30. september 2021, jf. Prop. 195 S (2020–2021) og Innst. 600 S (2020–2021). I proposisjonen ble det samtidig påpekt at økonomiske tiltak grunnet koronasituasjonen burde trappes gradvis ned i gjenåpningsperioden, for å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting.

Behovet for å ivareta inntektssikring for den enkelte og slik også bidra til etterlevelse av smitteverntiltak, talte for en forlengelse av rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Bestemmelsen er ved kgl.res. 24. september 2021 forlenget ut oktober 2021.

T.o.m. 30. september 2021 gjaldt også særregler om at folketrygden yter sykepenger f.o.m. fjerde dag til arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere ved fravær som skyldes covid-19 (redusert periode med hhv. arbeidsgiver- og egenfinansiering). Selv om det også etter dette tidspunktet vil være et visst omfang av fravær knyttet til covid-19, jf. også nevnte forlengelse av rett til sykepenger over, er det grunn til å tro at den økonomiske belastningen knyttet til dette for den enkelte arbeidsgiver vil være begrenset. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har gjennomgående større muligheter til å tilpasse arbeidet enn arbeidstakere og antas derfor heller ikke å bli sterkt rammet av dette. Disse reglene er derfor ikke forlenget. Fravær fra arbeidet pga. covid-19 eller mistanke om slik sykdom inntreffer i all hovedsak i løpet av arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av et sykefravær). Videreføring av retten til sykepenger ved slikt fravær anslås derfor ikke å innebære merutgifter for folketrygden av betydning.

Rett til dobbel kvote med omsorgspenger gjelder ut året 2021. Andre særregler for omsorgspenger er ved kgl.res. 24. september 2021 forlenget ut oktober 2021. Hensynet til forutsigbarhet for dem som berøres av særreglene, talte for at regler om forlengelse måtte fastsettes raskt. I medhold av bevilgningsreglementet § 11 samtykket Kongen derfor ved kgl.res 24. september 2021 til å overskride bevilgningen på kap. 2650, post 72 med inntil 10 mill. kroner, for å dekke merutgifter som følger av forlengelsen av særregler på omsorgspenger ut oktober 2021. Det vises til bevilgningsforslag under kap. 2650, post 72 nedenfor.

4.2 Vurderinger og forslag

Gjennom sommeren og høsten har karantenereglene blitt lempet på som følge av at store deler av befolkningen har blitt vaksinert. Koronavaksinasjonsprogrammet omfatter nå alle som er tolv år og eldre, og i noen grupper er det over 90 pst. dekning. Etter overgangen til fasen «En normal hverdag med økt beredskap» er hverdagen blitt mer som før pandemien startet. Det er likevel usikkerhet om utviklingen gjennom vinteren. Vaksineringen gjør at det blir færre alvorlige infeksjoner og dermed færre innleggelser og dødsfall, men nye mutasjoner av viruset kan oppstå. For barn under tolv år er heller ingen vaksiner godkjent eller anbefalt per i dag. Også framover må det være lav terskel for å holde seg hjemme ved covid-19 eller mistanke om slik sykdom, og for å teste seg når rådene tilsier det. Lokale og nasjonale myndigheter kan raskt sette inn tiltak dersom situasjonen endrer seg. Videre vil det trolig fortsatt være behov for å skjerme de som trenger særlig beskyttelse mot viruset.

På bakgrunn av dette vil Arbeids- og sosialdepartementet i forskrift forlenge retten til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom ut året 2021. Som nevnt over, er ikke videreføringen av denne retten anslått å innebære merutgifter for folketrygden av betydning.

Videre foreslår regjeringen å forlenge følgende særregler for omsorgspenger ut året 2021:

  • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien.

  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.

  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.

Det vises til bevilgningsforslag under kap. 2650, post 72 nedenfor. Forlengelsene av særreglene på sykepenger og omsorgspenger er i tråd med tiltakene i Prop. 243 S (2020–2021).

Til dokumentets forside