Prop. 7 LS (2021–2022)

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Til innholdsfortegnelse

B Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

I

I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med

1 700 000 000

fra kr 25 480 000 000 til kr 27 180 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, økes med

150 000 000

fra kr 1 040 000 000 til kr 1 190 000 000

2650

Sykepenger

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, økes med

23 000 000

fra kr 1 866 000 000 til kr 1 889 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, økes med

200 000 000

fra kr 33 640 000 000 til kr 33 840 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, reduseres med

30 000 000

fra kr 104 570 000 000 til kr 104 540 000 000

Til dokumentets forside