Prop. 7 LS (2021–2022)

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Til innholdsfortegnelse

6 Forslag til bevilgningsendringer

De foreslåtte endringene medfører økt administrativ belastning for Arbeids- og velferdsetaten. Endingene forutsetter noe tilrettelegging i Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer, men kan gjennomføres på kort varsel. Enkelte av forlengelsene vil medføre noe manuell saksbehandling som igjen kan påvirke saksbehandlingstiden.

Kap. 2541 Dagpenger

Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 25 480 mill. kroner.

Det anslås på usikkert grunnlag at en forlengelse av retten til dagpenger for permitterte og ledige i oktober, november og desember, med kompensasjonsgrad på 80 pst. for dagpengegrunnlag opp til tre ganger grunnbeløpet, og at det tillates arbeid opp til 60 pst. av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, medfører at utgiftene til dagpenger under kap. 2541, post 70 øker med om lag 1 700 mill. kroner i 2021. Tallet inkluderer den allerede vedtatte forlengelsen for oktober, jf. at Kongen ved kgl.res. 17. september 2021 har gitt samtykke til å overskride bevilgningen på posten med inntil 450 mill. kroner til formålet.

Det foreslås å øke bevilgningen med 1 700 mill. kroner.

Kap. 2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Post 70 Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 1 040 mill. kroner.

En gjeninnføring av kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere i tre måneder f.o.m. 1. oktober 2021 er på usikkert grunnlag anslått å medføre at utgiftene under kap. 2543, post 70 øker med om lag 150 mill. kroner i 2021 og 65 mill. kroner i 2022.

Det foreslås å øke bevilgningen med 150 mill. kroner.

Kap. 2650 Sykepenger

Post 72 Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 1 866 mill. kroner.

Følgende særregler for omsorgspenger i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien gjelder t.o.m. 31. oktober 2021:

  • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien.

  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.

  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.

Merkostnadene av å videreføre tiltakene ut året 2021 vil avhenge av smittesituasjonen framover. Det er på usikkert grunnlag anslått at forlengelsen i perioden f.o.m. 1. oktober 2021 t.o.m. 31. desember 2021 vil øke utgiftene til omsorgspenger med om lag 23 mill. kroner. Tallet inkluderer den allerede vedtatte forlengelsen for oktober, jf. at Kongen ved kgl.res. 24. september 2021 har gitt samtykke til å overskride bevilgningen på posten med inntil 10 mill. kroner til formålet.

Det foreslås på den bakgrunn å øke bevilgningen med 23 mill. kroner.

Kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger

Post 70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 33 640 mill. kroner.

Forlengelsen av retten til arbeidsavklaringspenger etter §§ 11-12 og 11-17 f.o.m. 1. oktober 2021 t.o.m. 31. desember 2021, er på usikkert grunnlag anslått å medføre økte utgifter til arbeidsavklaringspenger på om lag 200 mill. kroner.

Det foreslås på den bakgrunn å øke bevilgningen med 200 mill. kroner.

Kap. 2655 Uførhet

Post 70 Uføretrygd, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 104 570 mill. kroner.

Forlengelsen av retten til arbeidsavklaringspenger etter § 11-12 f.o.m. 1. oktober 2021 t.o.m. 31. desember 2021, er på usikkert grunnlag anslått å medføre reduserte utgifter til uføretrygd på om lag 30 mill. kroner. Dette skyldes forsinkede overganger fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd.

Det foreslås på den bakgrunn å redusere bevilgningen med 30 mill. kroner.

Til dokumentets forside