Prop. 70 L (2016–2017)

Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Med denne proposisjonen følger departementet opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 621 (2014–2015) om oppheving av juryordningen samt sentrale deler av NOU 2011: 13 Juryutvalget.

Proposisjonen inneholder forslag om å oppheve dagens ordning med lagrette i de alvorligste straffesakene for lagmannsretten. Departementet går inn for at sakene i stedet skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere. Forslaget legger til rette for at lekdommerelementet ivaretas på en bedre måte enn etter juryordningen, blant annet ved at avgjørelsen av skyldspørsmålet gis en grundig begrunnelse i alle saker. Meddomsrett i alle fullstendige anker legger også til rette for et mer effektivt system og bedre utnyttelse av domstolens ressurser.

Departementet fremmer forslag om at meddomsretten også ellers skal ha en sammensetning med to fagdommere og fem lekdommere ved behandlingen av fullstendig anke, og videre ved behandlingen av anke over avgjørelse om straff eller strafferettslig særreaksjon for lovbrudd som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år. Styrkeforholdet mellom fagdommerne og lekdommerne vil i alle disse sakene forskyves i favør av lekdommerne sammenliknet med gjeldende meddomsrettssammensetning.

For øvrige straffutmålingsanker foreslås det ingen endringer i reglene om rettens sammensetning. Disse sakene skal fortsatt avgjøres av tre fagdommere.

Som følge av departementets forslag til endring av meddomsrettens sammensetning, fremmes det også forslag om endring i reglene om lekdommerdeltakelse ved forening av anker og om bruk av tilkalte dommere og ekstraordinære lagdommere.

Til dokumentets forside