Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 70 L (2016–2017)

Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)

Til innholdsfortegnelse

4 Tilkalte dommere og ekstraordinære lagdommere

4.1 Gjeldende rett

Det følger av domstolloven § 10 annet ledd at lagmannsretten kan settes med tilkalte dommere fra tingrettene og fra lagmannsrettene i et annet lagdømme. Adgangen omfatter konstituerte dommere, herunder ekstraordinære lagdommere, jf. domstolloven §§ 52, 55 e og 55 f. Ekstraordinære lagdommere er som regel pensjonerte dommere, som etter utnevnelse får gjøre tjeneste i retten i enkeltsaker frem til de fyller 73 år. Etter domstolloven § 10 annet ledd tredje punktum kan det i hver sak bare delta én tilkalt dommer eller én pensjonist som er konstituert etter § 55 f, med mindre en av lagmannsrettens ordinære dommere uventet får forfall.

4.2 Juryutvalgets forslag

Det følger av Juryutvalgets felles forutsetninger at dersom meddomsretten skal bestå av to fagdommere, skal begge dommerne være faste, jf. NOU 2011: 13 punkt 9.8.3 side 128. Om dette uttaler et samlet utvalg på side 129:

«Bruken av tilkalte og ekstraordinære dommere er ikke uten prinsipielle betenkeligheter som særlig ble drøftet på bred basis av Domstolkommisjonen. Domstolkommisjonen foreslo å avvikle ordningen med ekstraordinære lagdommere, men videreføre adgangen til å tilkalle førsteinstansdommere med den begrensning at det bare kunne delta én i hver sak. Kommisjonen la vekt på at det dermed i alle saker ville være et flertall av faste lagdommere. Selv om det ikke fremgår av ordlyden, bygger regelen derfor klart på den forutsetning at det deltar tre fagdommere i saken. Hvis én dommer sløyfes, bør det være «ekstradommeren».
Unntaket i domstolloven for det tilfelle at en lagdommer får «uventet forfall» før ankeforhandlingen, bør beholdes. I praksis benyttes tilkalte eller ekstraordinære dommere som tredje dommer i et stort antall straffesaker i dag. Å redusere antall dommere fra tre til to er mindre betenkelig når det fortsatt vil delta to faste lagdommere i saken.»

Det fremgår av meddomsrettsfraksjonens forslag at fraksjonen anser det som en «høyst velkommen bieffekt» at deres forslag om to fagdommere i lagmannsretten reduserer behovet for bruk av tilkalte og ekstraordinære lagdommere.

4.3 Høringsinstansenes syn

Domstoladministrasjonen er eneste instans som uttaler seg uttrykkelig om bruk av tilkalte og ekstraordinære dommere og mener som utvalget at dersom meddomsretten settes med to fagdommere, bør begge være faste.

4.4 Departementets vurdering

Departementet slutter seg til utvalgets syn på bruken av tilkalte og ekstraordinære dommere når meddomsretten settes med to fagdommere. Ekstraordinære lagdommere og tilkalte dommere utgjør i dag et sentralt bidrag til gjennomføringen av straffesaker i lagmannsrettene. Når antallet fagdommere reduseres fra tre til to, er det imidlertid mest betryggende at begge er faste. Ved eventuelt forfall hos rettens leder er det dessuten hensiktsmessig at den gjenværende fagdommeren kan administrere retten, jf. domstolloven § 12 første ledd annet punktum, noe en tilkalt tingrettsdommer og ekstraordinær lagdommer ikke kan, jf. Bøhn, Domstolloven Kommentarutgave (2013) side 63. Departementet går etter dette inn for å endre domstolloven § 10 i tråd med utvalgets forslag.

Til toppen
Til dokumentets forside