Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 70 L (2016–2017)

Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)

Til innholdsfortegnelse

5 Lekdommerdeltakelse ved forening av anker

5.1 Gjeldende rett

Dommersammensetningen ved forening av anker følger av straffeprosessloven § 332 annet ledd. Når bare enkelte spørsmål i en forent sak krever meddommere, følger det av første punktum at meddommerne ikke skal delta ved avgjørelsen av anker over saksbehandlingen og anker over lovanvendelsen under skyldspørsmålet. Etter bestemmelsens annet ledd annet punktum skal meddommerne delta ved behandling av straffespørsmålet og saksomkostninger for alle de straffbare forholdene som ankeforhandlingen omfatter.

5.2 Juryutvalgets forslag

Det følger av Juryutvalgets felles forutsetninger at alle rettens medlemmer skal delta med én stemme i alle avgjørelser som treffes i samme ankeforhandling, jf. NOU 2011: 13 punkt 9.8.3 side 127.

Utvalget uttaler i en utfyllende merknad til denne forutsetningen på side 128–129:

«Med to fagdommere i meddomsretten, vil ankene etter dagens regler ikke kunne forenes med mindre fagdommersaken avgjøres av to fagdommere. Dette er uheldig. Den mest nærliggende løsningen er at meddommerne deltar også i den begrensede anken med fagdommere. Utvalget finner ikke at det er tungtveiende innvendinger mot dette. I alle meddomsrettsaker deltar meddommerne i avgjørelsen av de prosessuelle spørsmål som treffes under ankeforhandlingen, og de tar standpunkt til lovanvendelsen under skyldspørsmålet i alle fullstendige ankesaker. En slik kombinasjon av ankesaker vil uansett forekomme sjelden.
At meddommerne vil overstemme enige fagdommere i rent juridiske spørsmål, er lite sannsynlig. Er fagdommerne uenige, får hver av lekdommerne gjøre seg opp en mening på grunnlag av partenes prosedyrer og argumentasjonen fra fagdommerne. Både partsrepresentanter og fagdommere vil måtte forklare problemstillingene slik at meddommerne kan delta i avgjørelsen. Som sikkerhetsventil kan dommen ankes til Høyesterett.
Selv om behovet ikke er like stort, er utvalgets medlemmer enige om å gå inn for denne løsningen også for det alternativ at tre fagdommere skal delta i meddomsretten. Selv om lagmannsretten er beslutningsdyktig med tre fagdommere, er det ugunstig at meddommerne sitter på sidelinjen ved behandlingen av spørsmål de ikke skal delta i. Det kan oppleves som ekskluderende ikke å få delta i enkelte sider ved saken.
Fremstår det som uhensiktsmessig å forene en saksbehandlings- eller lovanvendelsesanke med en bevisanke eller straffutmålingsanke med meddommere, er det hjemmel for å dele sakene og behandle dem hver for seg.»

Departementet legger til at også Straffeprosessutvalget går inn for at meddommerne skal delta ved avgjørelsen av alle spørsmål i saken, jf. NOU 2016: 24 punkt 11.5.3.3 side 240.

5.3 Høringsinstansenes syn

Agder lagmannsrett og Borgarting lagmannsrett har uttalt seg om dommersammensetningen ved forening av anker. Begge instanser slutter seg til Juryutvalgets forslag.

5.4 Departementets vurdering

Departementet mener som utvalget at lekdommerne bør delta i behandlingen av alle spørsmål som skal avgjøres under ankeforhandlingen.

Departementet har lagt vekt på at det vil være uheldig om to fagdommere alene skal behandle enkelte anker. En dommersammensetning som kan gi stemmelikhet, bør i alle tilfeller unngås. Særregler, slik som straffeprosessloven § 35 annet ledd annet punktum om stemmelikhet etter forfall, bør bare få anvendelse i unntakstilfeller. Noe annet vil gi straffesaksbehandlingen et vilkårlig preg. Videre er det prosessøkonomisk gunstig at «rene» saksbehandlings- og lovanvendelsesanker kan forenes med øvrige anker. I likhet med Juryutvalget mener departementet dessuten at det er prinsipielt riktig at lekdommerne ikke ekskluderes fra enkelte avgjørelser i saken.

Departementet går på denne bakgrunn inn for å oppheve begrensningen i straffeprosessloven § 332 annet ledd første punktum og gjøre det klart at meddommerne deltar i alle spørsmålene sakene omfatter.

Til toppen
Til dokumentets forside