Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 70 L (2016–2017)

Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til de enkelte bestemmelsene

8.1 Til endringene i domstolloven

Til § 10

Etter annet leddfemte punktum kan ingen av de to fagdommerne være tilkalt dommer eller ekstraordinær lagdommer. Se for øvrig punkt 4 i de alminnelige motivene. Unntaket for uventede forfallstilfeller er videreført også ved en sammensetning med to fagdommere.

Til § 14

Alternativet om at lagmannsretten settes med lagrette, er tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 15

I første ledd første punktum er ordene «eller lagrettens medlemmer» og «et lagrettemedlem eller» tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 32

Ordene «lagrettemedlemmer og heller ikke» er tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 52

Tredje punktum er opphevet som følge av oppheving av juryordningen.

Til fjerde kapittel

I overskriften til kapitlet er alternativet «utvalg av lagrettemedlemmer» fjernet som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 64

I første ledd er henvisningen til utvalgene av lagrettemedlemmer fjernet som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 66

I første ledd første punktum er henvisningen til utvalgene av lagrettemedlemmer fjernet som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 66 a

I første ledd første punktum er henvisningen til utvalgene av lagrettemedlemmer fjernet som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 67

I første punktum er henvisningen til utvalgene av lagrettemedlemmer fjernet som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 69

I første ledd første punktum fjernes plikten for kommunen til å føre fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmene som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 75

Unntaket for vervet som lagrettemedlem er fjernet som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 77

Kontroll med lagrettemedlemmer er tatt ut av forskriftshjemmelen som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 79

Som følge av oppheving av juryordningen er lagrettemedlemmer i første ledd fjernet fra listen over personer det kan utveksles opplysninger om.

Til femte kapittel

I overskriften til kapitlet er ordet «lagrettemedlemmer» tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 85

I første ledd er ordet «lagrettemedlemmer» tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 86

I annet ledd første punktum, tredje ledd første og annet punktum samt fjerde ledd første og annet punktum er alle henvisninger til lagrettemedlemmer fjernet som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 87

Bestemmelsen oppheves som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 88

Fjerde ledd oppheves som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 89

I første og annet punktum er henvisningene til lagrettemedlemmer tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 90

I første ledd første og annet punktum og annet leddannet punktum er henvisningene til lagrettemedlemmer tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 91

I første ledd innledningen er ordet «lagrettemedlem» tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 93

Annet ledd om situasjoner der det er behov for å tilkalle ekstra lagrettemedlemmer, oppheves som følge av opphevingen av juryordningen. Som følge av opphevingen av annet ledd, blir nåværende tredje og fjerde ledd annet og tredje ledd. I nåværende fjerde ledd, som blir tredje ledd, er henvisningen til lagrettemedlem tatt ut.

Til § 95

I første ledd første punktum er ordet «lagrettemedlemmer» tatt ut som følge av opphevingen av juryordningen.

Annet ledd første punktum om meddelelse til partene om lagrettelisten, oppheves som følge av opphevingen av juryordningen.

Til § 105 a

I første ledd første punktum er ordet «lagrettemedlem» tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 106

I første punktum innledningen er ordet «lagrettemedlem» tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 107

I første og annet ledd samt tredje ledd første punktum fjernes henvisningene til lagrettemedlem som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 108

I første punktum fjernes henvisningen til lagrettemedlem som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 110

I første ledd fjernes henvisningen til lagrettemedlemmer som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 113

I annet ledd fjernes henvisningen til lagrettemedlem som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 115

Henvisningen til lagrettemedlemmene fjernes som følge av oppheving av juryordningen.

8.2 Til endringen i beredskapsloven

Paragraf 11 oppheves som følge av oppheving av juryordningen.

8.3 Til endringene i straffeprosessloven

Til § 18

I annet ledd første punktum nr. 1 er ordet «lagrettemedlemmenes» tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 35

Første ledd annet punktum, som omhandler stemmegivningen i saker som behandles med lagrette, oppheves og erstattes av en bestemmelse om at det kreves minst én fagdommerstemme for domfellelse («den doble rettssikkerhetsgarantien»). Dette er en videreføring av gjeldende rett, der en sammensetning med tre fagdommere og fire meddommere automatisk forutsetter minst én fagdommerstemme for skyld. Det ville ellers ikke være mulig å oppnå fem stemmer for domfellelse. Dersom regelen skal opprettholdes ved en sammensetning med to fagdommere og fem meddommere, må den inntas i loven. Om den nærmere begrunnelsen for regelen, vises det til punkt 6.2 i de alminnelige motivene.

Til § 37

Annet ledd om utarbeidelse av spørsmål til lagretten oppheves som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 38

Fjerde ledd om utformingen av spørsmål til lagretten oppheves som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 40

Første ledd om domsgrunnene for skyldspørsmålet i saker som er behandlet med lagrette, oppheves som følge av oppheving av juryordningen. Nåværende annet til sjette ledd blir første til femte ledd. I første ledd første punktum er innledningen justert som følge av at gjeldende første ledd oppheves. Det tilsiktes ingen realitetsendringer.

Til § 41

Annet ledd annet punktum om lagrettemedlemmenes anonyme stemmegivning, oppheves som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 45

Henvisningen i fjerde punktum til lagrettemedlemmer oppheves som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 49

Annet ledd fjerde og femte punktum om gjenopptakelse av hovedforhandlingen i sak som er behandlet med lagrette, oppheves som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 130 a

I tredje ledd annet og fjerde punktum er ordet «lagrettemedlemmer» fjernet som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 306

Tredje ledd om anke over dommer av lagmannsretten i saker som er behandlet med lagrette, oppheves som følge av oppheving av juryordningen.

Til § 307

Annet ledd om anke over frifinnende dom av lagmannsretten i sak som er behandlet med lagrette, oppheves som følge av oppheving av juryordningen. Dette medfører en viss utvidelse av ankeadgangen sammenliknet med gjeldende rett.

Til § 332

Regelen om rettens sammensetning i første ledd er ny. Som følge av opphevingen av juryordningen skal lagmannsretten i alle saker som omfatter bevisvurderingen under skyldspørsmålet eller avgjørelse om straff eller rettsfølge som nevnt i § 2 første ledd nr. 1 for lovbrudd som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, settes med to fagdommere og fem meddommere. Det vises til departementes vurderinger i de alminnelige motivene punkt 3.6. Juryordningen er avviklet gjennom oppheving av § 332 tredje ledd og kapittel 24 sammenholdt med endringene i § 332 første ledd.

Som den klare hovedregel skal retten ikke kunne settes med tilkalt dommer fra tingretten eller ekstraordinær lagdommer i saker der det deltar to fagdommere, jf. forslaget til femte punktum i domstolloven § 10 annet ledd og merknaden til denne.

Når retten settes med et ulikt antall meddommere, følger det av domstolloven § 88 første ledd annet punktum at det skal avgjøres ved loddtrekning om den siste meddommeren skal være kvinne eller mann.

Selv om retten settes med to fagdommere, følger det av domstolloven § 15 første ledd at saken kan fortsette selv om inntil én fagdommer og inntil én meddommer får uventet forfall etter at ankeforhandlingen har begynt.

Endringen i annet ledd gjør det klart at i de tilfeller lagmannsretten i samme sak skal behandle en anke hvor retten skal settes med meddommere og en anke hvor retten skal settes med tre fagdommere, skal meddommerne delta ved avgjørelsen av av alle ankene, herunder ved avgjørelsen av anke over saksbehandlingen og anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet. Disse ankene skal fortsatt kunne behandles i samme sak uten at avgjørelsen vil måtte treffes av to fagdommere alene, jf. nærmere om dette i punkt 5 i de alminnelige motivene. Endringen innebærer en utvidelse av hvilke avgjørelser meddommerne skal være med på ved forening av anker.

For militære straffesaker i krigstid, jf. straffeprosessloven § 466 annet ledd, videreføres gjeldende rett, det vil si sammensetningen med tre fagdommere og fire millitære meddommere. En bredere vurdering av om det er grunnlag for en annen sammensetning også i disse sakene, vil bli foretatt i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov.

I tredje ledd er unntaket for lagrettesaker fjernet som følge av oppheving av juryordningen.

Til kapittel 24

Kapitlet oppheves i sin helhet. Det vises særlig til punkt 2.3 og 3.6 ovenfor.

Til § 409

Som følge av at kapittel 24 foreslås opphevet, er henvisningen til kapitlet tatt ut.

8.4 Til endringen i jordskiftelova

I § 2-5 annet ledd fjerde punktum er henvisningen til lagrettemedlemmer tatt ut som følge av oppheving av juryordningen.

8.5 Til ikraftsettings- og overgangsbestemmelsen

Nr. 1 første punktum fastsetter at loven trer i kraft etter nærmere beslutning fra Kongen. Annet punktum åpner for at reglene settes i kraft til ulik tid.

Nr. 2 gir en alminnelig hjemmel for Kongen til å fastsette overgangsregler. Det bør gis overgangsregler i forbindelse med ikraftsettingen.

Ved ikraftsettingen vil det være saker som allerede er berammet og skal settes med lagrette kort tid etter lovens ikraftsetting og saker som ankefristen fortsatt løper for. Overgangsreglene må ta hensyn til dette. Det kan forekomme at påankede saker må gjennomføres svært lang tid etter innlevert anke. At det kan dukke opp saker som skal behandles med lagrette i lengre tid etter den generelle overgangen fra juryordning til meddomsrett, vil kunne by på praktiske og juridiske utfordringer. Departementet tar derfor sikte på en løsning som innebærer at det settes en absolutt frist for lagrettebehandling, og at fristen ikke settes for lang tid etter ikraftsettingstidspunktet.

Til toppen
Til dokumentets forside