Prop. 70 L (2016–2017)

Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)

Proposisjonen omhandler endringer i straffeprosessloven, domstolloven mv. Det foreslås at dagens ordning med lagrette i de alvorligste straffesakene for lagmannsretten oppheves, og at disse sakene skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. Dette blir sammensetningen også ellers ved lagmannsrettens behandling av fullstendige anker og ved behandlingen av anke over avgjørelser om straff eller strafferettslig særreasjon for lovbrudd som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2011: 13 Juryutvalget

Følg proposisjonen på Stortinget