Høringer

Høring - NOU 2011: 13 Når sant skal skrives

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2012

Vår ref.: 201105936 ES KES/IHO/bj

Høring - NOU 2011: 13 Når sant skal skrives

Justisdepartementet sender med dette på høring Juryutvalgets utredning av lekdommerinnslaget når de alvorligste straffesakene behandles i lagmannsretten.
Utvalget har også vurdert enkelte andre spørsmål, bl.a. rettens sammensetning ved behandling av anker over straffutmålingen. Forslaget går ut på at alle slike anker skal gå for en meddomsrett. Utvalget foreslår dessuten at det i særtilfeller skal være adgang til å spille av eventuelle lyd- og bildeopptak fra førsteinstansbehandlingen under ankebehandlingen. Siktemålet med forslaget er å skåne fornærmede fra å forklare seg på nytt dersom det vil være en uforholdsmessig tung byrde.

Juryutvalgets utredning er omfattende. Sammendraget på side 11-12 gir en kortfattet oversikt over utvalgets vurderinger og anbefalinger.

En liste over adressatene følger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/Hoyringar.html?id=1922.  Høringsfristen er 1. mars 2012. Siden det er gitt utvidet høringsfrist, vil det ikke bli gitt fristutsettelse.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. epost til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Med hilsen


Knut Erik Sæther e.f.
avdelingsdirektør 

Ingeborg B. Holtskog Olebakken
lovrådgiver 

Adressatliste


Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingrett
Bergen tingrett
Trondheim tingrett
Nord-Troms tingrett
Kristiansand tingrett
Tønsberg tingrett
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Generaladvokaten
Spesialenheten for politisaker
Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

Alta kommune
Arendal kommune
Bergen kommune
Bodø kommune
Eigersund kommune
Kristiansand kommune
Molde kommune
Namsos kommune
Oslo kommune
Røros kommune
Senja kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tønsberg kommune
Volda kommune
Vågan kommune
Sametinget

Det juridiske fakultet i Bergen
Det juridiske fakultet i Oslo
Det juridiske fakultet i Tromsø
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Norsk Senter for Menneskerettigheter

Advokatforeningen
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Barnehusene
Barneombudet
Bergen forsvarerforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske menneskerettighetshuset
 
DIXI ressurssenter for voldtatte
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forsvarergruppen av 1977
Juridisk rådgivning for kvinner – JURK
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Ressurssenter - mot vold og seksuelle overgrep
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Kontoret for voldsoffererstatning
Krisesentersekretariatet
KROM Norsk forening for kriminalreform
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
KUN senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet
Landsforeningen for Voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MIRA-Senteret
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NGO-forum for menneskerettigheter
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Politilederlag (NPL)
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Psykologforening
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
PION - Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge
Politiets Fellesforbund
Politihøgskolen
Politijuristene
PRO Senteret
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Senter for seksuelt misbrukte menn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
SON - Straffedes organisasjon i Norge
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Støttesenter for fornærmede i straffesaker
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep